1. Aceasta este binecuvântarea cu care Moise, omul lui Dumnezeu, i-a binecuvântat pe fiii lui Israél înainte de a muri.

2. El a zis: „Domnul vine din Sínai, răsare peste ei din Seír, străluceşte din muntele Parán, a ieşit din mulţimile sfinte având la dreapta lui focul legii pentru ei.

3. Da, el iubeşte popoarele. Toţi sfinţii săi sunt în mâna ta. Ei s-au adunat la picioarele tale şi au primit din cuvintele tale”.

4. Moise ne-a dat legea, moştenirea adunării lui Iacób.

5. El era rege în Ieşurun când s-au adunat căpeteniile poporului şi triburile lui.

6. „Trăiască Rubén şi să nu moară şi bărbaţii lui să fie numeroşi!”.

7. Aceasta a zis pentru Iúda: „Ascultă, Doamne, glasul lui Iúda şi adu-l la poporul lui! Mâinile lui să lupte pentru el, iar tu să-i fii ajutor împotriva duşmanilor lui”.

8. Pentru Lévi a zis: „Tummím şi Urím să fie în favoarea omului tău credincios, pe care l-ai pus la încercare la Mássa şi cu care te-ai certat la apele de la Meríba”.

9. Care a zis despre tatăl său şi despre mama sa: «nu i-am văzut», şi pe fraţii săi nu i-a recunoscut, iar pe copiii săi nu i-a luat în seamă. Căci au ţinut cuvintele tale şi au păstrat alianţa ta.

10. Ei îl învaţă pe Iacób judecăţile tale şi pe Israél, legea ta; ei pun tămâie înaintea feţei tale şi jertfa întreagă, pe altarul tău.

11. Binecuvântează, Doamne, tăria lui şi să-ţi fie plăcută lucrarea mâinilor sale; zdrobeşte coapsele celor care se ridică împotriva lui şi cei care-l urăsc să nu se mai ridice!”.

12. Pentru Beniamín a zis: „Cel iubit de Domnul locuieşte în siguranţă lângă el; e ocrotit în fiecare zi şi locuieşte în braţele sale”.

13. Pentru Iosíf a zis: „Binecuvântată de Domnul este ţara lui cu ce este mai bun din ceruri – roua – şi, din abisul care este dedesubt,

14. cu cele mai bune roade [pe care le produce] soarele şi cu cea mai bună recoltă din fiecare lună;

15. cu ce este mai bun pe munţii cei vechi şi cu ce este mai bun pe colinele veşnice;

16. cu ce este mai bun din pământ şi din plinătatea lui. Bunăvoinţa celui care locuieşte în rug să vină asupra capului lui Iosíf şi asupra creştetului celui ales dintre fraţii săi!

17. Măreţia lui este ca a întâiului născut al taurului, şi coarnele lui sunt coarne ca ale bivolului; cu ele va împunge laolaltă popoarele până la marginile pământului. Acestea sunt zecile de mii ale lui Efraím şi miile lui Manáse”.

18. Despre Zabulón a zis: „Bucură-te, Zabulón, pentru ieşirile tale, şi tu, Isahár, în corturile tale!.

19. Ei vor chema popoare pe munte; acolo vor aduce jertfe de dreptate, căci vor sorbi bogăţia mărilor şi comorile ascunse în nisip”.

20. Pentru Gad a zis: „Binecuvântat este cel care îl lărgeşte pe Gad; ca o leoaică stă întins, sfâşie braţul şi chiar creştetul.

21. El a ales partea cea mai bună pentru el, căci acolo este ascunsă partea de moştenire pentru cel ales; a fost pus drept cap al poporului, a înfăptuit dreptatea Domnului şi hotărârile lui cu privire la Israél”.

22. Pentru Dan a zis: „Dan este ca un pui de leu care saltă din Basán”.

23. Pentru Neftáli a zis: „Neftáli, sătul de bunăvoinţă şi plin de binecuvântarea Domnului, stăpâneşte [partea] de vest şi cea de sud”.

24. Pentru Aşér a zis: „Binecuvântat este Aşér în copiii lui! Să fie plăcut fraţilor săi şi să-şi înmoaie piciorul în untdelemn!

25. Zăvoarele tale să fie din fier şi din bronz şi puterea ta să ţină cât zilele tale!”.

26. „Nu există nimeni ca Dumnezeul lui Ieşurun, care călăreşte pe cer în ajutorul tău şi pe nori în măreţia sa.

27. Adăpost este Dumnezeul cel din vechime şi pe pământ, braţe veşnice. L-a izgonit pe duşman dinaintea ta şi a zis: «Nimiceşte-l!».

28. Israél locuieşte singur, în siguranţă; fântâna lui Iacób este într-o ţară cu grâu şi must. Cerurile sale picură rouă.

29. Fericit eşti tu, Israél! Cine este ca tine, popor mântuit de Domnul – scutul ajutorului tău şi sabia mândriei tale? Duşmanii tăi ţi se vor supune, iar tu vei călca pe înălţimile lor”.

“Padre Pio disse a um filho espiritual: Trabalhe! Ele perguntou: No que devo trabalhar, Padre? Ele respondeu: Em amar sempre mais a Jesus!” São Padre Pio de Pietrelcina