1. Cine îmi va da în pustiu un popas pentru rătăcitori? Vreau să părăsesc poporul meu şi să plec de la ei, pentru că toţi sunt adulteri şi o adunătură de trădători.

2. Îşi întind limbile ca arcul; pentru înşelăciune, şi nu pentru fidelitate, ei sunt viteji în ţară. Căci merg din rău în mai rău şi pe mine nu mă cunosc – oracolul Domnului.

3. Fiecare să se păzească de aproapele său şi nimeni să nu se încreadă în fratele lui; căci toţi fraţii înşală şi toţi semenii umblă cu bârfa!

4. Toţi îşi bat joc de aproapele lor, nu spun adevărul, îşi deprind limba să spună minciuna şi se trudesc să săvârşească nelegiuirea.

5. Locuinţa ta este în mijlocul înşelătoriei şi din cauza înşelătoriei ei refuză să mă cunoască – oracolul Domnului.

6. De aceea, aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Îi voi topi şi îi voi pune la încercare! Căci ce aş mai putea face pentru fiica poporului meu?.

7. Săgeată ucigătoare este limba lor şi vorbeşte cu înşelătorie; cu gura lor vorbesc de pace cu prietenul lor, dar în inima lor întind curse.

8. Pentru acestea, să nu-i pedepsesc – oracolul Domnului – şi să nu se răzbune sufletul meu pe un neam ca acesta?

9. Deasupra munţilor voi înălţa un plâns şi un bocet; peste păşunile pustiului, o lamentaţie, pentru că li s-a dat foc, deşi nu a trecut nimeni; nu se aude niciun zgomot de turmă, iar păsările cerului şi animalele au fugit, au plecat.

10. Voi face Ierusalímul un morman [de ruine], o locuinţă a şacalilor, şi cetăţile lui Iúda le voi da pustiirii, fără locuitori.

11. Cine este omul înţelept care să priceapă aceasta, către care a vorbit Domnul şi ca să o facă cunoscută? Pentru ce a pierit ţara, este arsă ca pustiul fără să treacă nimeni?”.

12. Domnul a spus: „Pentru că au abandonat legea mea pe care le-am pus-o înainte, nu au ascultat de glasul meu şi nu au umblat după [lege],

13. ci au umblat după încăpăţânarea inimii lor şi după Baálii pe care i-au cunoscut de la părinţii lor,

14. de aceea – aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél – iată, eu voi hrăni poporul acesta cu pelin şi-l voi face să bea apă otrăvită!

15. Îi voi împrăştia printre neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor şi voi trimite în urma lor sabia până când îi voi nimici.

16. Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: „Fiţi atenţi şi chemaţi bocitoarele să vină şi la cele înţelepte trimiteţi ca să vină!”.

17. Să se grăbească şi să înalţe pentru noi o plângere, ca ochii noştri să verse lacrimi şi pleoapele noastre să picure apă!

18. Un glas de plângere se aude din Sión: cum am fost noi ruinaţi şi ruşinaţi foarte mult! Căci trebuie să părăsim ţara, întrucât am fost alungaţi din locuinţele noastre.

19. Ascultaţi, femeilor, cuvântul Domnului şi plecaţi-vă urechea la cuvântul gurii sale! Învăţaţi-le pe fiicele voastre plângerea şi fiecare, pe vecina ei, elegia!

20. Căci moartea a urcat prin ferestrele noastre şi a venit în palatele noastre ca să-i nimicească pe prunci pe străzi şi pe tineri, în pieţe.

21. Spune: „Acesta este oracolul Domnului: cadavrul omului a căzut ca gunoiul pe suprafaţa câmpiei şi ca un snop în urma secerătorului şi nu mai este cine să adune”.

22. Aşa vorbeşte Domnul: „Să nu se laude înţeleptul cu înţelepciunea lui, să nu se laude cel puternic cu puterea lui şi să nu se laude cel bogat cu bogăţia lui!

23. Ci acela care se laudă, cu aceasta să se laude: că înţelege şi mă cunoaşte, căci eu sunt Domnul care face îndurare, judecată şi dreptate în ţară şi în aceasta îmi găsesc plăcerea – oracolul Domnului!

24. Iată, vin zile – oracolul Domnului – când îi voi vizita pe toţi cei circumcişi în trup,

25. Egiptul, Iúda, Edóm, pe fiii lui Amón, Moábul, pe toţi cei cu părul tăiat care locuiesc în pustiu, pentru că toate neamurile sunt necircumcise şi toată casa lui Israél are inima necircumcisă”.

“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina