1. Drugi los przypadł w udziale Symeonowi - pokoleniu potomków Symeona - według ich rodów, a dział ich znajdował się pośród dziedzictwa potomków Judy.

2. Zaliczały się do ich działu: Beer-Szeba, Szema, Molada;

3. Chasar-Szual, Bala, Esem,

4. Eltolad, Betul, Chorma,

5. Siklag, Bet-Hammarkabot, Chasar-Susa,

6. Bet-Lebaot, Szaruchen: trzynaście miast z ich wioskami.

7. Ain, Rimmon, Eter i Aszan: cztery miasta z przyległymi wioskami,

8. a oprócz tego wszystkie wioski leżące dokoła tych miast aż do Baalat-Beer, czyli Rama w Negebie. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Symeona według ich rodów.

9. Dział potomków Symeona był wzięty z dziedzictwa potomków Judy, które było zbyt wielkie dla nich, i dlatego otrzymali potomkowie Symeona swoje dziedzictwo wśród ich dziedzictwa.

10. Trzeci los padł na potomków Zabulona według ich rodów: dział ich dziedzictwa sięgał aż do Sarid.

11. Granica ich biegła na zachód od Marala i dotykała Dabbaszet, dochodząc do potoku po wschodniej stronie Jokneam.

12. Od Sarid zwracała się ku wschodowi w kierunku wschodzącego słońca aż do granicy Kislot-Tabor, biegła ku Deberat i wznosiła się do Jafia,

13. a stąd znów przechodziła ku wschodowi, ku wschodzącemu słońcu, do Gat-Hachefer, do Et-Kasim i biegła dalej do Rimmon, zwracając się do Nea.

14. Dalej granica biegła na północ koło Channaton i kończyła się na równinie Jiftach-El.

15. Ponadto Kattat, Nahalal, Szimron, Jideala i Betlejem: dwanaście miast wraz z przyległymi wioskami.

16. Takie było dziedzictwo potomków Zabulona według ich rodów, takie miasta i przyległe wioski.

17. Czwarty los przypadł w udziale Issacharowi, potomkom Issachara według ich rodów.

18. Dziedzictwo ich [rozciągało się] aż do Jizreel i [obejmowało] Hakkesulot, Szunem,

19. Chafaraim, Szijon, Anacharat,

20. Rabbit, Kiszjon, Ebes,

21. Remet, En-Gannim, En-Chadda, Bet-Passes.

22. Granica dotykała Taboru, Szachasima i Bet-Szemesz, a następnie kończyła się nad Jordanem: szesnaście miast z przyległymi wioskami.

23. Takie było dziedzictwo pokolenia Issachara według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski.

24. Piąty los przypadł w udziale pokoleniu potomków Asera według ich rodów.

25. Dziedzictwo ich obejmowało: Chelkat, Chali, Beten, Akszaf,

26. Alammelek, Amad, Miszeal. Na zachodzie granica dotykała Karmelu i Szichor-Libnat,

27. a następnie zwracała się na wschód słońca do Bet-Dagon, dotykała dziedzictwa Zabulona i doliny Jiftach-El na północy, ciągnęła się przez Bet-Haemek i Neiel, biegnąc do Kabulu. Ze strony północnej należały:

28. Abdon, Rechob, Chammon, Kana aż do Wielkiego Sydonu.

29. Potem granica zwracała się do Rama i aż do warownego miasta Tyr i wracała do Chosa, kończąc się nad morzem. Obejmowała Machaleb, Akzib,

30. Umma, Afek i Rechob: dwadzieścia dwa miasta i przyległe wioski.

31. Taka była część dziedziczna pokolenia potomków Asera według ich rodów: ich miasta i przyległe wioski.

32. Potomkom Neftalego przypadł w udziale los szósty, potomkom Neftalego według ich rodów.

33. Granica ich szła z Chelef i od Dębu w Saananim do Adami-Hannekeb i Jabneel aż do Lakkum i dochodziła do Jordanu.

34. Na zachodzie granica szła ku Aznot-Tabor, dochodziła do Chukkok, dotykała dziedzictwa Zabulona od południa, dziedzictwa Asera od zachodu, a Judy przy Jordanie - od wschodu.

35. Miastami warownymi były: Hassiddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret,

36. Adama, Ha-Rama, Chasor,

37. Kedesz, Edrei, En-Chasor,

38. Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat, Bet-Szemesz: dziewiętnaście miast z przyległymi wioskami.

39. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Neftalego według ich rodów: ich miasta z przyległymi wioskami.

40. Pokoleniu potomków Dana według ich rodów przypadł w udziale siódmy los.

41. Granica ich dziedzictwa obejmowała: Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz,

42. Szaalbin, Ajjalon, Jitla,

43. Elon, Timnę, Ekron,

44. Elteke, Gibbeton, Baalat.

45. Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,

46. Me-Hajjarkon, Ha-rakkon wraz z obszarem naprzeciw Jafy.

47. Posiadłość jednak była dla Danitów za szczupła, wyruszyli przeto synowie Dana przeciw Leszem, zdobyli je i pobili mieszkańców ostrzem miecza. Po zajęciu miasta zamieszkali w nim i nazwali Leszem-Dan od imienia ich praojca Dana.

48. Takie było dziedzictwo pokolenia potomków Dana według ich rodów: te miasta i przyległe wioski.

49. Gdy dokonano podziału kraju według jego rozciągłości, Izraelici ofiarowali dziedzictwo wśród siebie Jozuemu, synowi Nuna;

50. na rozkaz Pana dali mu miasto, którego zażądał dla siebie, Timnat-Serach w górach Efraima. Odbudował to miasto i osiadł w nim.

51. Takie są części dziedzictwa, które losem wydzielili kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna, i książęta rodów izraelskich w Szilo wobec Pana przy wejściu do Namiotu Spotkania. Tak został zakończony podział kraju.

“Quanto maiores forem os dons, maior deve ser sua humildade, lembrando de que tudo lhe foi dado como empréstimo.” São Padre Pio de Pietrelcina