1. "Kraljevstvo je nebesko kao kad domaæin rano ujutro izaðe najmiti radnike u svoj vinograd.

2. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd.

3. Izaðe i o treæoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni

4. pa i njima reèe: 'Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat æu vam.'

5. I oni odoše. Izaðe opet o šestoj i devetoj uri te uèini isto tako.

6. A kad izaðe o jedanaestoj uri, naðe druge gdje stoje i reèe im: 'Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?'

7. Kažu mu: 'Jer nas nitko ne najmi.' Reèe im: 'Idite i vi u vinograd.'"

8. "Uveèer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: 'Pozovi radnike i podaj im plaæu poèevši od posljednjih pa sve do prvih.'

9. Doðu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar.

10. Pa kada doðu oni prvi, pomisle da æe primiti više, ali i oni prime po denar.

11. A kad primiše, poèeše mrmljati protiv domaæina:

12. 'Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednaèio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.'"

13. "Nato on odgovori jednomu od njih: 'Prijatelju, ne èinim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar?

14. Uzmi svoje pa idi. A ja hoæu i ovomu posljednjemu dati kao i tebi.

15. Nije li mi slobodno èiniti sa svojim što hoæu? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?'"

16. "Tako æe posljednji biti prvi, a prvi posljednji."

17. Dok je Isus uzlazio u Jeruzalem, uze dvanaestoricu nasamo te im putem reèe:

18. "Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Èovjeèji bit æe predan glavarima sveæenièkim i pismoznancima. Osudit æe ga na smrt

19. i predati poganima da ga izrugaju, izbièuju i razapnu, ali on æe treæi dan uskrsnuti."

20. Tada mu pristupi mati sinova Zebedejevih zajedno sa sinovima, pade nièice da od njega nešto zaište.

21. A on æe joj: "Što želiš?" Kaže mu: "Reci da ova moja dva sina u tvome kraljevstvu sjednu uza te, jedan tebi zdesna, drugi slijeva."

22. Isus odgovori: "Ne znate što ištete. Možete li piti èašu koju æu ja piti?" Kažu mu: "Možemo!"

23. A on im reèe: "Èašu æete moju doduše piti, ali sjesti meni zdesna ili slijeva - to nisam ja vlastan dati, to je onih kojima je pripravio moj Otac."

24. Kada su to èula ostala desetorica, razgnjeve se na dva brata.

25. Zato ih Isus dozva i reèe: "Znate da vladari gospoduju svojim narodima i velikaši njihovi drže ih pod vlašæu.

26. Neæe tako biti meðu vama! Naprotiv, tko hoæe da meðu vama bude najveæi, neka vam bude poslužitelj.

27. I tko god hoæe da meðu vama bude prvi, neka vam bude sluga."

28. "Tako i Sin Èovjeèji nije došao da bude služen, nego da služi i život svoj dade kao otkupninu za mnoge."

29. Kad su izlazili iz Jerihona, poðe za njim silan svijet.

30. I gle, dva slijepca sjeðahu kraj puta. Èuvši da Isus prolazi, povikaše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!"

31. Mnoštvo ih ušutkivalo, ali oni još jaèe viknuše: "Gospodine, smiluj nam se, Sine Davidov!"

32. Isus se zaustavi, dozove ih i reèe: "Što hoæete da vam uèinim?"

33. Kažu mu: "Gospodine, da nam se otvore oèi."

34. Isus se ganut dotaèe njihovim oèiju i oni odmah progledaše. I poðoše za njim.

“Apóie-se, como faz Nossa Senhora, à cruz de Jesus e nunca lhe faltará conforto”. São Padre Pio de Pietrelcina