1. "Pazite da svoje pravednosti ne èinite pred ljudima da vas oni vide. Inaèe, nema vam plaæe u vašeg Oca koji je na nebesima.

2. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama èine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaæu.

3. Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što èini desnica,

4. da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit æe ti!"

5. "Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeæi u sinagogama i na raskršæima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaæu.

6. Ti naprotiv, kad moliš, uði u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit æe ti."

7. "Kad molite, ne blebeæite kao pogani. Misle da æe s mnoštva rijeèi biti uslišani.

8. Ne nalikujte na njih. Ta zna vaš Otac što vam treba i prije negoli ga zaištete.

9. Vi, dakle, ovako molite: 'Oèe naš, koji jesi na nebesima! Sveti se ime tvoje!

10. Doði kraljevstvo tvoje! Budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji!

11. Kruh naš svagdanji daj nam danas!

12. I opusti nam duge naše kako i mi otpustismo dužnicima svojim!

13. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zloga!'"

14. "Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit æe i vama Otac vaš nebeski.

15. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neæe otpustiti vaših prijestupaka."

16. "I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izoblièuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaæu.

17. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice

18. da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit æe ti."

19. "Ne zgræite sebi blago na zemlji, gdje ga moljac i rða nagrizaju i gdje ga kradljivci potkapaju i kradu.

20. Zgræite sebi blago na nebu, gdje ga ni moljac ni rða ne nagrizaju i gdje kradljivci ne potkapaju niti kradu.

21. Doista, gdje ti je blago, ondje æe ti biti i srce."

22. "Oko je tijelu svjetiljka. Ako ti je dakle oko bistro, sve æe tijelo tvoje biti svijetlo.

23. Ako ti je pak oko nevaljalo, sve æe tijelo tvoje biti tamno. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi - tamna, kolika æe istom tama biti?"

24. "Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili æe jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili æe uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu."

25. "Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što æete jesti, što æete piti; ni za tijelo svoje: u što æete se obuæi. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?"

26. "Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih?

27. A tko od vas zabrinutošæu može svome stasu dodati jedan lakat?

28. I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muèe se niti predu.

29. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih.

30. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peæ baca, Bog tako odijeva, neæe li još više vas, malovjerni?"

31. "Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što æemo jesti?' ili: 'Što æemo piti?' ili: 'U što æemo se obuæi?'

32. Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.

33. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve æe vam se ostalo dodati.

34. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra æe se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova."

“Um filho espiritual perguntou a Padre Pio: Como posso recuperar o tempo perdido? Padre Pio respondeu-lhe “Multiplique suas boas obras!” São Padre Pio de Pietrelcina