1. Boaz potom iziðe na gradska vrata i sjede ondje. I gle, naiðe onaj skrbnik o kome je govorio. I dozva ga Boaz: "Ej, hodi ovamo i sjedni!" Onaj doðe i sjede.

2. Onda Boaz uze deset ljudi izmeðu starješina gradskih i reèe: "Posjedajte ovdje!" I posjedaše.

3. Zatim reèe skrbniku: "Noemi, koja se vratila s Moapskih polja, htjela bi prodati ono zemlje našega brata Elimeleka.

4. Zato sam odluèio da se s tobom razgovorim i predložim ti: otkupi njivu pred ovima koji sjede ovdje i pred starješinama moga naroda. Ako je kaniš otkupiti, onda otkupi; ako ne kaniš, kaži mi da znam. Jer prije tebe nema nitko pravo na otkup; ja sam na redu tek iza tebe." A onaj reèe: "Hoæu, otkupit æu je."

5. Onda kaza Boaz: "Kad uzmeš zemlju iz ruke Noemi, treba da uzmeš i Rutu Moapku, pokojnikovu ženu, da se pokojniku saèuva ime na baštini."

6. Ali skrbnik reèe: "E, onda ne mogu biti otkupnik, da ne raspem svoje baštine. Otkupi ti po svome skrbnièkom pravu jer ja ne mogu."

7. A bijaše od starine obièaj u Izraelu: da se èemu potkrijepi valjanost otkupa ili zamjene, èovjek bi izuo sandalu i dao je drugome. To bijaše svjedoèanstvo u Izraelu.

8. Tako dakle i onaj skrbnik reèe Boazu: "Otkupi ti!" te izu sandalu i dade mu je.

9. Tada Boaz kaza starješinama i svemu narodu: "Vi ste danas svjedoci da ja otkupljujem iz ruke Noemine sve ono što je bilo Elimelekovo, sve što je bilo Kiljonovo i Mahlonovo.

10. Uz to uzimam za ženu Rutu Moapku, ženu Mahlonovu, da bi se saèuvalo ime pokojnikovo na baštini i da se ime njegovo ne bi zatrlo meðu braæom njegovom i nestalo s vrata zavièaja njegova. Vi ste danas tome svjedoci."

11. Sav narod koji se nalazio na vratima gradskim i starješine rekoše: "Svjedoci smo! Dao Jahve da žena koja ulazi u dom tvoj bude kao Rahela i Lea, koje su obje podigle kuæu Izraelovu! Obogati se u Efrati, a prodièi u Betlehemu!

12. Neka tvoja kuæa, po potomstvu koje æe ti dati Jahve od ove mlade žene, bude kao kuæa Peresa, koga Judi rodi Tamara!"

13. Tako Boaz uze Rutu i ona posta žena njegova. Uðe on k njoj i Jahve joj dade te ona zatrudnje i rodi sina.

14. Onda žene rekoše Noemi: "Blagoslovljen bio Jahve koji ti danas nije uskratio skrbnika! I prodièio njegovo ime u Izraelu!

15. On æe biti tvoja utjeha i potpora starosti tvojoj; jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti vrijedi više od sedam sinova."

16. Noemi uze djeèaka, metnu ga sebi na krilo i bi mu odgojiteljicom.

17. Susjede mu nadjenuše ime govoreæi: "Noemi se rodio sin!" I prozvaše ga Obed; on je otac Jišaja, oca Davidova.

18. A ovo je rodoslovlje Peresovo: Peres imade sina Hesrona,

19. Hesron Rama, Ram Aminadaba,

20. Aminadab Nahšona, Nahšon Salmona, Salmon Boaza, Boaz Obeda,

21. Obed Jišaja, a Jišaj Davida.

“Menosprezai vossas tentações e não vos demoreis nelas. Imaginai estar na presença de Jesus. O crucificado se lança em vossos braços e mora no vosso coração. Beijai-Lhe a chaga do lado, dizendo: ‘Aqui está minha esperança; a fonte viva da minha felicidade. Seguro-vos, ó Jesus, e não me aparto de vós, até que me tenhais posto a salvo’”. São Padre Pio de Pietrelcina