1. Otkrivenje Isusa Krista: njemu ga dade Bog da on pokaže slugama svojim ono što se ima dogoditi ubrzo. I on to oznaèi poslavši svog anðela sluzi svomu Ivanu

2. koji posvjedoèi za rijeè Božju i za svjedoèanstvo Isusa Krista - za sve što vidje.

3. Blago onomu koji èita i onima što slušaju rijeèi ovog proroštva te èuvaju što je u njem napisano. Jer vrijeme je blizu!

4. Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim

5. i od Isusa Krista, Svjedoka vjernoga, Prvoroðenca od mrtvih, Vladara nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha

6. te nas uèini kraljevstvom, sveæenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!

7. Gle, dolazi s oblacima i gledat æe ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat æe nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen.

8. Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog - Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

9. Ja, Ivan, brat vaš i suzajednièar u nevolji, kraljevstvu i postojanosti, u Isusu: bijah na otoku zvanu Patmos radi rijeèi Božje i svjedoèanstva Isusova.

10. Zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i zaèuh iza sebe jak glas, kao glas trublje.

11. Govoraše: "Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama: U Efez, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Laodiceju."

12. Okrenuh se da vidim glas koji govoraše sa mnom. I okrenuvši se, vidjeh sedam zlatnih svijeænjaka,

13. a posred svijeænjaka netko kao Sin Èovjeèji, odjeven u dugu haljinu, oko prsiju opasan zlatnim pojasom;

14. glava mu i vlasi bijele poput bijele vune, poput snijega, a oèi mu kao plamen ognjeni;

15. noge mu nalik mjedi uglaðenoj, kao u peæi užarenoj, a glas mu kao šum voda mnogih;

16. u desnici mu sedam zvijezda, iz usta mu izlazi maè dvosjeèan, oštar, a lice mu kao kad sunce sjaji u svoj svojoj snazi.

17. Kad ga vidjeh, padoh mu k nogama kao mrtav. A on stavi na me desnicu govoreæi: "Ne boj se! Ja sam Prvi i Posljednji,

18. i Živi! Mrtav bijah, a evo živim u vijeke vjekova te imam kljuèe Smrti, i Podzemlja.

19. Napiši dakle što si vidio: ono što jest i što se ima dogoditi poslije.

20. Glede tajne onih sedam zvijezda koje vidje u mojoj desnici i sedam zlatnih svijeænjaka: sedam zvijezda anðeli su sedam crkava, sedam svijeænjaka sedam je crkava."

“Não se desencoraje se você precisa trabalhar muito para colher pouco. Se você pensasse em quanto uma só alma custou a Jesus, você nunca reclamaria!” São Padre Pio de Pietrelcina