1. I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer - prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema.

2. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaruènica nakiæena za svoga muža.

3. I zaèujem jak glas s prijestolja: "Evo Šatora Božjeg s ljudima! On æe prebivati s njima: oni æe biti narod njegov, a on æe biti Bog s njima.

4. I otrt æe im svaku suzu s oèiju te smrti više neæe biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neæe biti jer - prijašnje uminu."

5. Tada Onaj što sjedi na prijestolju reèe: "Evo, sve èinim novo!" I doda: "Napiši: Ove su rijeèi vjerne i istinite."

6. I još mi reèe: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Poèetak i Svršetak! Ja æu žednomu dati s izvora vode života zabadava.

7. To æe biti baština pobjednikova. I ja æu njemu biti Bog, a on meni sin.

8. Kukavicama pak, nevjernima i okaljanima, ubojicama, bludnicima, vraèarima i idolopoklonicima i svim lažljivcima udio je u jezeru što gori ognjem i sumporom. To je druga smrt."

9. I doðe jedan od sedam anðela što imaju sedam èaša punih zala konaènih te progovori sa mnom: "Doði, pokazat æu ti Zaruènicu, Ženu Jaganjèevu!"

10. I prenese me u duhu na goru veliku, visoku i pokaza mi sveti grad Jeruzalem: silazi s neba od Boga,

11. sav u slavi Božjoj, blistav poput dragoga kamena, kamena slièna kristalnom jaspisu;

12. okružen zidinama velikim i visokim, sa dvanaest vrata: na vratima dvanaest anðela i napisana imena dvanaest plemena Izraelovih.

13. Od istoka vrata troja, od sjevera vrata troja, od juga vrata troja, od zapada vrata troja.

14. Gradske su zidine imale dvanaest temelja, a na njima dvanaest imena dvanaestorice apostola Jaganjèevih.

15. Moj subesjednik imaše mjeru, zlatnu trsku, da izmjeri grad, vrata njegova i zidine.

16. Grad se stere u èetvorini: dužina mu jednaka širini. On izmjeri trskom grad: dvanaest tisuæa stadija - dužina mu i širina i visina jednaka.

17. Izmjeri i njegove zidine: sto èetrdeset i èetiri lakta po èovjekovoj mjeri kojom je mjerio anðeo.

18. Zidine su gradske sagraðene od jaspisa, a sam grad od èistoga zlata, slièna èistu staklu.

19. Temelji su gradskih zidina urešeni svakovrsnim dragim kamenjem: prvi je temelj od jaspisa, drugi od safira, treæi od kalcedona, èetvrti od smaragda,

20. peti od sardoniksa, šesti od sarda, sedmi od krizolita, osmi od berila, deveti od topaza, deseti od krizopraza, jedanaesti od hijacinta, dvanaesti od ametista.

21. Dvanaest vrata - dvanaest bisera: svaka od svoga bisera. A gradski trg - èisto zlato, kao prozirno staklo.

22. Hrama u gradu ne vidjeh. Ta Gospod, Bog, Svevladar, hram je njegov - i Jaganjac!

23. I gradu ne treba ni sunca ni mjeseca da mu svijetle. Ta Slava ga Božja obasjala i svjetiljka mu Jaganjac!

24. Narodi æe hoditi u svjetlosti njegovoj, a kraljevi zemaljski u nj donositi slavu svoju.

25. Vrata mu se ne zatvaraju obdan, a noæi ondje i nema.

26. U nj æe se donijeti slava i èast naroda.

27. Ali u nj neæe uniæi ništa neèisto i nijedan tko èini gadost i laž, nego samo oni koji su zapisani u Jaganjèevoj knjizi života.

“Seja modesto no olhar.” São Padre Pio de Pietrelcina