1. Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

2. Hvalim vas što me se u svemu sjeæate i držite se predaja kako vam predadoh.

3. Ali htio bih da znate: svakomu je mužu glava Krist, glava ženi muž, a glava Kristu Bog.

4. Svaki muž koji se moli ili prorokuje pokrivene glave sramoti glavu svoju.

5. Svaka pak žena koja se moli ili prorokuje gologlava sramoti glavu svoju. Ta to je isto kao da je obrijana.

6. Jer ako se žena ne pokriva, neka se šiša; ako li je pak ružno ženi šišati se ili brijati, neka se pokrije.

7. A muž ne mora pokrivati glave, ta slika je i slava Božja; a žena je slava muževa.

8. Jer nije muž od žene, nego žena od muža.

9. I nije stvoren muž radi žene, nego žena radi muža.

10. Zato žena treba da ima "vlast" na glavi poradi anðela.

11. Ipak, u Gospodinu - ni žena bez muža, ni muž bez žene!

12. Jer kao što je žena od muža, tako je i muž po ženi; a sve je od Boga.

13. Sami sudite dolikuje li da se žena gologlava Bogu moli?

14. Ne uèi li nas i sama narav da je mužu sramota ako goji kosu?

15. A ženi je dika ako je goji jer kosa joj je dana mjesto prijevjesa.

16. Ako je kome do prepirke, takva obièaja mi nemamo, a ni Crkve Božje.

17. Kad veæ dajem ta upozorenja, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore.

18. Ponajprije èujem, djelomièno i vjerujem: kad se okupite na Sastanak, da su meðu vama razdori.

19. Treba doista da i podjela bude meðu vama da se oèituju prokušani meðu vama.

20. Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje veèere:

21. ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje veèere te jedan gladuje, a drugi se opija.

22. Zar nemate kuæa da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i postiðujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim.

23. Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noæi kad bijaše predan uze kruh,

24. zahvalivši razlomi i reèe: "Ovo je tijelo moje - za vas. Ovo èinite meni na spomen."

25. Tako i èašu po veèeri govoreæi: "Ova èaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo èinite kad god pijete, meni na spomen."

26. Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete èašu, smrt Gospodnju navješæujete dok on ne doðe.

27. Stoga, tko god jede kruh ili pije èašu Gospodnju nedostojno, bit æe krivac tijela i krvi Gospodnje.

28. Neka se dakle svatko ispita pa tada od kruha jede i iz èaše pije.

29. Jer tko jede i pije, sud sebi jede i pije ako ne razlikuje Tijela.

30. Zato su meðu vama mnogi nejaki i nemoæni, i spavaju mnogi.

31. Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suðeni.

32. A kad nas sudi Gospodin, odgaja nas da ne budemo sa svijetom osuðeni.

33. Zato, braæo moja, kad se sastajete na blagovanje, prièekajte jedni druge.

34. Je li tko gladan, kod kuæe neka jede da se ne sastajete na osudu. Drugo æu urediti kada doðem.

O Pai celeste está sempre disposto a contentá-lo em tudo o que for para o seu bem”. São Padre Pio de Pietrelcina