Encontrados 96 resultados para: Živjeli

 • Lot se bojao boraviti u Soaru, pa sa svoje dvije kæeri ode gore iz Soara i nastani se u brdu. On i njegove dvije kæeri živjeli su u peæini. (Knjiga Postanka 19, 30)

 • Jedino nije preuzeo sveæenièkih imanja, jer je faraon davao sveæenicima odreðeni dio, i tako su živjeli od prihoda što im ga je faraon davao. Stoga nisu prodali svojih imanja. (Knjiga Postanka 47, 22)

 • I sklopio sam svoj Savez s njima da æu im dati kanaansku zemlju, zemlju gdje su živjeli kao pridošlice. (Knjiga Izlaska 6, 4)

 • Samo u gošenskom kraju, gdje su živjeli Izraelci, nije bilo tuèe. (Knjiga Izlaska 9, 26)

 • Tri dana nisu ljudi jedan drugoga mogli vidjeti i nitko se sa svoga mjesta nije micao. A u mjestima gdje su Izraelci živjeli sjala svjetlost. (Knjiga Izlaska 10, 23)

 • "Budete li živjeli prema mojim zakonima, održavali moje zapovijedi i u djelo ih provodili, (Levitski zakonik 26, 3)

 • Amaleèani i Kanaanci koji su živjeli na onome brdu spuste se, udare po njima i rasprše ih sve do Horme. (Knjiga Brojeva 14, 45)

 • Ognjem spale sve gradove njihove u kojima se živjeli i sva njihova naselja, (Knjiga Brojeva 31, 10)

 • Ako stanovnike zemlje ispred sebe ne potjerate, onda æe oni koje od njih na životu ostavite biti trnje u vašim oèima i bodljike u vašim bokovima; dosaðivat æe vam u zemlji u kojoj budete živjeli (Knjiga Brojeva 33, 55)

 • Prije su ondje živjeli Emijci. Bio je to moæan narod i brojan; krupna stasa kao i Anakovci. (Ponovljeni zakon 2, 10)

 • Isto su tako u Seiru živjeli prije Horijci, ali su ih Ezavovi potomci izvlastili, istrijebili ih i naselili se na njihovo, kako je, uostalom, uèinio Izrael sa zemljom - baštinom svojom - koju mu je Jahve predao. (Ponovljeni zakon 2, 12)

 • I nju smatraju refaimskom zemljom. U njoj su prije živjeli Refaimci, koje Amonci zovu Zamzumijcima. (Ponovljeni zakon 2, 20)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina