Encontrados 319 resultados para: Dvadeset

 • Onda Jahve reèe: "Neæe moj duh u èovjeku ostati dovijeka; èovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina." (Knjiga Postanka 6, 3)

 • Kad je Nahoru bilo dvadeset i devet godina, rodi mu se Terah. (Knjiga Postanka 11, 24)

 • "Evo se opet usuðujem govoriti Gospodinu", nastavi dalje. "Ako ih se sluèajno ondje naðe samo dvadeset?" "Neæu ga uništiti", odgovori, "zbog dvadesetorice." (Knjiga Postanka 18, 31)

 • Duljina Sarina života bila je stotinu dvadeset i sedam godina. (Knjiga Postanka 23, 1)

 • Za ovih dvadeset godina što sam ih s tobom proveo ni tvoje ovce ni tvoje koze nisu se jalovile niti sam ja jeo ovnova iz tvoga stada. (Knjiga Postanka 31, 38)

 • Od ovih dvadeset godina što sam ih proveo u tvojoj kuæi èetrnaest sam ti godina služio za tvoje dvije kæeri, a šest godina za tvoju stoku, jer si mi mijenjao zaradu deset puta. (Knjiga Postanka 31, 41)

 • dvjesta koza i dvadeset jaraca, dvjesta ovaca i dvadeset ovnova; (Knjiga Postanka 32, 15)

 • trideset deva dojilica s njihovim mladima; èetrdeset krava i deset junaca; dvadeset magarica i deset magaraca. (Knjiga Postanka 32, 16)

 • Uto naiðu ljudi, midjanski trgovci. Braæa izvuku Josipa iz èatrnje i prodaju ga za dvadeset srebrnika Jišmaelcima, a oni Josipa dovedu u Egipat. (Knjiga Postanka 37, 28)

 • Od veèeri èetrnaestoga dana prvoga mjeseca pa do veèeri dvadeset prvoga dana toga mjeseca jedite beskvasan kruh. (Knjiga Izlaska 12, 18)

 • Dužina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata, neka joj je širina èetiri lakta. Sve zavjese neka su iste mjere. (Knjiga Izlaska 26, 2)

 • Trenice za Prebivalište postavi: dvadeset trenica s juga, prema podnevu; (Knjiga Izlaska 26, 18)


“Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina