Encontrados 140 resultados para: Jošua

 • Jošua uèini kako mu je Mojsije rekao te zaðe u borbu s Amaleèanima, a Mojsije, Aron i Hur uzaðoše na vrh brda. (Knjiga Izlaska 17, 10)

 • I Jošua oštricom maèa svlada Amaleka i njegov narod. (Knjiga Izlaska 17, 13)

 • Ustane Mojsije i njegov pomoænik Jošua te se Mojsije popne na brdo Božje. (Knjiga Izlaska 24, 13)

 • A Jošua èu viku naroda koji je buèio pa reèe Mojsiju: "Bojna vika u taboru!" (Knjiga Izlaska 32, 17)

 • Tako bi Jahve razgovarao s Mojsijem licem u lice, kao što èovjek govori s prijateljem. Mojsije bi se poslije vratio u tabor, ali se njegov pomoænik Jošua, sin Nunov, mlaðarac, iz Šatora ne bi micao. (Knjiga Izlaska 33, 11)

 • Jošua, sin Nunov, koji je posluživao Mojsija od svoje mladosti, prozbori i reèe: "Mojsije, gospodaru moj, ušutkaj ih!" (Knjiga Brojeva 11, 28)

 • A Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov, koji bijahu meðu onima što su izviðali zemlju, razderaše svoju odjeæu. (Knjiga Brojeva 14, 6)

 • Od onih ljudi koji su išli da istraže zemlju ostadoše na životu jedino Jošua, sin Nunov, i Kaleb, sin Jefuneov. (Knjiga Brojeva 14, 38)

 • Jahvu su jedino vjerno slijedili Kenižanin Kaleb, sin Jefuneov, i sin Nunov Jošua. (Knjiga Brojeva 32, 12)

 • "Ovo su imena ljudi koji æe vam zemlju podijeliti: sveæenik Eleazar i Nunov sin Jošua; (Knjiga Brojeva 34, 17)

 • Uæi æe onamo Jošua, sin Nunov, koji te služi. Njega ti osokoli, jer æe on uvesti Izraela u posjed. (Ponovljeni zakon 1, 38)

 • Sam Jahve, Bog tvoj, pred tobom æe prijeæi; on æe pred tobom potuæi one narode da ih otjerate s posjeda. Jošua æe pred tobom iæi, kako je Jahve rekao. (Ponovljeni zakon 31, 3)


Como distinguir uma tentação de um pecado e como estar certo de que não se pecou? – perguntou um penitente. Padre Pio sorriu e respondeu: “Como se distingue um burro de um homem? O burro tem de ser conduzido; o homem conduz a si mesmo!” São Padre Pio de Pietrelcina