Encontrados 76 resultados para: Ostavi

 • Potrošivši vodu iz mješinice, ostavi dijete pod jednim grmom, (Knjiga Postanka 21, 15)

 • Jakov ostavi Beer Šebu i zaputi se u Haran. (Knjiga Postanka 28, 10)

 • ona ga uhvati za ogrtaè i reèe: "Legni sa mnom!" Ali on ostavi svoj ogrtaè u njezinoj ruci, otrže se i pobježe van. (Knjiga Postanka 39, 12)

 • A èim je èuo kako vièem, ostavi svoj ogrtaè pokraj mene i pobježe van." (Knjiga Postanka 39, 15)

 • Ali èim je èuo kako vièem, ostavi svoj ogrtaè pokraj mene i pobježe van." (Knjiga Postanka 39, 18)

 • Kad tko ostavi bunar otvoren, ili tko iskopa bunar a ne pokrije ga, pa u nj upadne goveèe ili magare, vlasnik bunara ima dati naknadu: (Knjiga Izlaska 21, 33)

 • neka se Aron vrati u Šator sastanka, sa sebe svuèe lanenu odjeæu u koju se bio obukao kad je ulazio u Svetište i neka je ondje ostavi. (Levitski zakonik 16, 23)

 • Kad budete želi žetvu sa svoje zemlje, nemoj žeti dokraja svoje njive niti pabirèiti poslije svoje žetve. Ostavi to sirotinji i strancu. Ja sam Jahve, Bog vaš." (Levitski zakonik 23, 22)

 • Tako, od polovice što je pripala Izraelcima Mojsije ostavi po jedno od pedeset, i od ljudstva i od stoke, te ih predade levitima koji su se brinuli o Jahvinu prebivalištu, kako je Jahve naredio Mojsiju. (Knjiga Brojeva 31, 47)

 • Tako je Jošua zauzeo sav onaj kraj: Gorje i Negeb, Šefelu i Visoèje - i sve njihove kraljeve. Ne ostavi preživjelih, veæ izruèi kletom uništenju sve što je disalo, kako je zapovjedio Jahve, Bog Izraelov. (Jošua 10, 40)

 • Uspavavši Samsona na svojim koljenima, ona dozva èovjeka te mu obrija s glave sedam pramenova kose. Tako on poèe slabiti i ostavi ga snaga. (Knjiga o sucima 16, 19)

 • Rasrdivši se jednom, njegova ga inoèa ostavi i vrati se u oèevu kuæu u Judin Betlehem i bila je ondje neko vrijeme, kakva èetiri mjeseca. (Knjiga o sucima 19, 2)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina