Encontrados 37 resultados para: dvoru

 • Briznuo je u glasan plaè, da su ga i Egipæani mogli èuti. Doznalo se za to i na faraonovu dvoru. (Knjiga Postanka 45, 2)

 • Glas se proèuje u faraonovu dvoru: "Stigla Josipova braæa!" Bilo je to drago faraonu i njegovim dvoranima. (Knjiga Postanka 45, 16)

 • A kad je prošlo vrijeme oplakivanja, Josip reèe onima u dvoru faraonovu: "Uèinite mi milost i prenesite faraonu ovo: (Knjiga Postanka 50, 4)

 • Kad se David nastanio u svojem dvoru i kad mu je Jahve pribavio mir od svih njegovih neprijatelja unaokolo, (Druga knjiga o Samuelu 7, 1)

 • reèe kralj proroku Natanu: "Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kovèeg Božji stoji pod šatorom." (Druga knjiga o Samuelu 7, 2)

 • Rekoše tada jedan drugome: "Ne smijemo tako raditi. Današnji je dan pun dobrih vijesti, a mi šutimo. Ako doèekamo jutro, bit æemo krivi. Zato poðimo! Javimo dvoru novost." (Druga knjiga o kraljevima 7, 9)

 • Sav se puk veselio i grad se smirio kad su Ataliju ubili maèem u kraljevskom dvoru. (Druga knjiga o kraljevima 11, 20)

 • Ezekija se obradova tome i pokaza poslanicima svoju riznicu - srebro, zlato, miomirise, mirisavo ulje - svoju oružanu i sve što je bilo u skladištima. Nije bilo nièega u njegovu dvoru i svemu njegovu gospodarstvu što im Ezekija nije pokazao. (Druga knjiga o kraljevima 20, 13)

 • Izaija upita dalje: "Što su vidjeli u tvojem dvoru?" Ezekija odgovori: "Vidjeli su sve što je u mojem dvoru; nema u mojim skladištima nièega što im nisam pokazao." (Druga knjiga o kraljevima 20, 15)

 • 'Evo dolaze dani kada æe sve što je u tvojem dvoru, sve što su tvoji oci nakupili do danas, biti odneseno u Babilon. Ništa neæe ostati, ' kaže Jahve. (Druga knjiga o kraljevima 20, 17)

 • Amonovi se èasnici urotiše protiv njega i ubiše kralja u dvoru. (Druga knjiga o kraljevima 21, 23)

 • Kad se David nastanio u dvoru, rekao je proroku Natanu: "Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kovèeg saveza Jahvina pod zavjesama!" (Prva knjiga Ljetopisa 17, 1)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina