Encontrados 36 resultados para: muško

 • Na svoju sliku stvori Bog èovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih. (Knjiga Postanka 1, 27)

 • Èovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zaèe i rodi Kajina, pa reèe: "Muško sam èedo stekla pomoæu Jahve!" (Knjiga Postanka 4, 1)

 • stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - èovjek. (Knjiga Postanka 5, 2)

 • A od svega što je živo - od svih biæa - uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko. (Knjiga Postanka 6, 19)

 • A ovo je Savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe koji æeš vršiti: svako muško meðu vama neka bude obrezano. (Knjiga Postanka 17, 10)

 • Svako muško meðu vama, kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši osam dana, neka bude obrezano; i rob, roðen u vašem domu, i onaj što bude kupljen od stranca, koji ne bude od vaše krvi. (Knjiga Postanka 17, 12)

 • Muško koje se ne bi obrezalo neka se odstrani od svoga roda: takav je prekršio moj Savez." (Knjiga Postanka 17, 14)

 • "Kad u porodu pomažete Hebrejkama, dobro pogledajte oba kamena sjedala: ako je muško dijete, ubijte ga; ako je žensko, neka živi. (Knjiga Izlaska 1, 16)

 • Onda faraon izda naredbu svemu svome narodu: "Svako muško dijete koje se rodi Hebrejima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu." (Knjiga Izlaska 1, 22)

 • Otvori je i pogleda, a to u njoj dijete! Muško èedo. Plakalo je. Njoj se sažali na nj. "Bit æe to hebrejsko dijete", reèe. (Knjiga Izlaska 2, 6)

 • Živinèe neka bude bez mane, od jedne godine i muško. Možete izabrati bilo janje bilo kozle. (Knjiga Izlaska 12, 5)

 • ustupajte Jahvi prvoroðence materinjega krila, a tako i sve prvine što ih tvoja stoka dade - svako muško pripada Jahvi! (Knjiga Izlaska 13, 12)


“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina