Encontrados 61 resultados para: silno

 • Još joj reèe anðeo Jahvin: "Tvoje æu potomstvo silno umnožiti; od mnoštva se neæe moæi ni prebrojiti." (Knjiga Postanka 16, 10)

 • A Savez svoj ja sklapam s tobom i silno æu te razmnožiti." (Knjiga Postanka 17, 2)

 • Silno æu te rodnim uèiniti; narode æu iz tebe izvesti; i kraljevi æe od tebe izaæi. (Knjiga Postanka 17, 6)

 • I za Jišmaela uslišah te. Evo ga blagoslivljam: rodnim æu ga uèiniti i silno ga razmnožiti; dvanaest æe knezova od njega postati i u velik æe narod izrasti. (Knjiga Postanka 17, 20)

 • Izak se silno prepadne: "Pa tko je onda bio onaj što je divljaèi ulovio i meni veæ donio? Blagovao sam je prije nego si ti došao; onoga sam blagoslovio i blagoslovljen æe ostati." (Knjiga Postanka 27, 33)

 • Èovjek se tako silno obogatio, stekao mnogu stoku, sluge i sluškinje, deve i magarad. (Knjiga Postanka 30, 43)

 • Jakov se silno uplaši. U zabrinutosti rastavi na dva tabora ljude, stada, krda i deve što ih je sa sobom imao. (Knjiga Postanka 32, 8)

 • Ali su Izraelci bili rodni, namnožili se i silno ojaèali, tako da su napuèili zemlju. (Knjiga Izlaska 1, 7)

 • Bog je to babicama za dobro primio. Narod se množio i silno porastao. (Knjiga Izlaska 1, 20)

 • Brdo Sinaj zavilo se u dim jer je Jahve u obliku ognja sišao na nj. Dizao se dim kao dim iz peæi. Sve se brdo silno treslo. (Knjiga Izlaska 19, 18)

 • I na Arona se Jahve silno rasrdio, htio ga uništiti. Tada se zauzeh i za Arona. (Ponovljeni zakon 9, 20)

 • A Jerihon stajaše silno utvrðen i zatvoren pred sinovima Izraelovim. Nitko nije izlazio niti je tko ulazio. (Jošua 6, 1)


“Peçamos a São José o dom da perseverança até o final”. São Padre Pio de Pietrelcina