Encontrados 85 resultados para: stotinu

 • Onda Jahve reèe: "Neæe moj duh u èovjeku ostati dovijeka; èovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina." (Knjiga Postanka 6, 3)

 • Stotinu pedeset dana vladahu vode zemljom. (Knjiga Postanka 7, 24)

 • Polako se povlaèile vode sa zemlje. Nakon stotinu pedeset dana vode su jenjale, (Knjiga Postanka 8, 3)

 • Abraham pade nièice pa se nasmija i reèe u sebi: "Onome komu je stotinu godina, zar se može roditi dijete? Zar æe Sara u devedesetoj rod raðati!" (Knjiga Postanka 17, 17)

 • Abrahamu bijaše stotinu godina kad mu se rodio sin Izak. (Knjiga Postanka 21, 5)

 • Duljina Sarina života bila je stotinu dvadeset i sedam godina. (Knjiga Postanka 23, 1)

 • Ovo je duljina Abrahamova života što ga je proživio: stotinu sedamdeset i pet godina. (Knjiga Postanka 25, 7)

 • A ovo je duljina Jišmaelova života: stotinu trideset i sedam godina. Zatim izdahnu; umrije i bi pridružen svojim precima. (Knjiga Postanka 25, 17)

 • A komad zemlje na kojoj je postavio svoj šator kupi od sinova Hamora, Šekemova oca, za stotinu kesita. (Knjiga Postanka 33, 19)

 • Josip ostane u Egiptu zajedno s rodom svojim i oèevim. Poživje Josip stotinu i deset godina. (Knjiga Postanka 50, 22)

 • Onda naèini dvorište. Na južnoj strani dvorišta bijahu zavjese od prepredenog lana, stotinu lakata duge. (Knjiga Izlaska 38, 9)

 • Od stotinu lakata bile su zavjese i sa sjeverne strane. Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnožja bilo je od tuèa, dok su kuke na stupovima i njihove šipke bile od srebra. (Knjiga Izlaska 38, 11)


“A maior caridade é aquela que arranca as pessoas vencidas pelo demônio, a fim de ganhá-las para Cristo. E isso eu faço assiduamente, noite e dia.” São Padre Pio de Pietrelcina