Encontrados 100 resultados para: Jeremiás

 • Jeremiás gyászéneket szerzett Jozijáról. Mind a mai napig ezt használják az összes énekesek és énekesnõk, amikor Jozijáról zengik gyászdalaikat. Ez törvénnyé lett Izraelben, lám, meg vannak írva a gyászénekek között. (Krónikák II. könyve 35, 25)

 • Azt tette, ami gonosz az Úrnak, az õ Istenének szemében, és nem alázkodott meg Jeremiás próféta elõtt sem, aki az Úr nevében szólt hozzá. (Krónikák II. könyve 36, 12)

 • Így teljesedett be az Úrnak Jeremiás próféta által mondott szava: Míg az ország le nem tölti szombatjait, elhagyatottságának egész ideje alatt kénytelen lesz szombatot tartani, míg le nem telik a hetven esztendõ. (Krónikák II. könyve 36, 21)

 • Az Úr teljesíteni akarta Jeremiás próféta által mondott szavát. Azért Cirusznak, a perzsák királyának elsõ esztendejében fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét. A következõ felhívást intézte egész birodalmához, mégpedig írásban is: (Krónikák II. könyve 36, 22)

 • Cirusznak, a perzsák királyának elsõ évében - hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava beteljesedjék -, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, így kihirdette - írásban is - egész birodalmában: (Ezdrás könyve 1, 1)

 • Szeraja, Azarja, Jeremiás, (Nehemiás könyve 10, 3)

 • Ezek a papok és leviták tértek vissza Sealtiel fiával, Zerubbábellal és Jesuával: Szeraja, Jeremiás, Ezdrás, (Nehemiás könyve 12, 1)

 • Jojakim idejében ezek voltak a papi családok fejei: Szeraja családjáé Meraja, Jeremiás családjáé Hananja, (Nehemiás könyve 12, 12)

 • Júda, Mijamin, Semaja és Jeremiás, (Nehemiás könyve 12, 34)

 • Az írásokban azt is megtalálni, hogy Jeremiás próféta megparancsolta az elhurcoltaknak, hogy vigyenek a tûzbõl, amint errõl szó volt. (Makkabeusok II. könyve 2, 1)

 • Megérkezvén Jeremiás talált egy barlangszerû lakóhelyet, oda vitte a sátort, a szövetség ládáját és az illatáldozat oltárát. Aztán eltorlaszolta a bejáratot. (Makkabeusok II. könyve 2, 5)

 • Amikor Jeremiás ezt megtudta, e szavakkal korholta õket: "A helynek ismeretlennek kell maradnia mindaddig, míg Isten újra egybe nem gyûjti népét, és meg nem könyörül rajta. (Makkabeusok II. könyve 2, 7)


“Um dia você verá surgir o infalível triunfo da justiça Divina sobre a injustiça humana”. São Padre Pio de Pietrelcina