Encontrados 248 resultados para: Faraw

 • kai eidon authn oi arconteV faraw kai ephnesan authn proV faraw kai eishgagon authn eiV ton oikon faraw (Gênesis 12, 15)

 • kai htasen o qeoV ton faraw etasmoiV megaloiV kai ponhroiV kai ton oikon autou peri saraV thV gunaikoV abram (Gênesis 12, 17)

 • kalesaV de faraw ton abram eipen ti touto epoihsaV moi oti ouk aphggeilaV moi oti gunh sou estin (Gênesis 12, 18)

 • kai eneteilato faraw andrasin peri abram sumpropemyai auton kai thn gunaika autou kai panta osa hn autw kai lwt met' autou (Gênesis 12, 20)

 • oi de madihnaioi apedonto ton iwshf eiV aigupton tw petefrh tw spadonti faraw arcimageirw (Gênesis 37, 36)

 • iwshf de kathcqh eiV aigupton kai ekthsato auton petefrhV o eunoucoV faraw arcimageiroV anhr aiguptioV ek ceiroV ismahlitwn oi kathgagon auton ekei (Gênesis 39, 1)

 • kai wrgisqh faraw epi toiV dusin eunoucoiV autou epi tw arcioinocow kai epi tw arcisitopoiw (Gênesis 40, 2)

 • kai hrwta touV eunoucouV faraw oi hsan met' autou en th fulakh para tw kuriw autou legwn ti oti ta proswpa umwn skuqrwpa shmeron (Gênesis 40, 7)

 • kai to pothrion faraw en th ceiri mou kai elabon thn stafulhn kai exeqliya authn eiV to pothrion kai edwka to pothrion eiV taV ceiraV faraw (Gênesis 40, 11)

 • eti treiV hmerai kai mnhsqhsetai faraw thV archV sou kai apokatasthsei se epi thn arcioinocoian sou kai dwseiV to pothrion faraw eiV thn ceira autou kata thn archn sou thn proteran wV hsqa oinocown (Gênesis 40, 13)

 • alla mnhsqhti mou dia seautou otan eu soi genhtai kai poihseiV en emoi eleoV kai mnhsqhsh peri emou faraw kai exaxeiV me ek tou ocurwmatoV toutou (Gênesis 40, 14)

 • en de tw kanw tw epanw apo pantwn twn genwn wn o basileuV faraw esqiei ergon sitopoiou kai ta peteina tou ouranou kathsqien auta apo tou kanou tou epanw thV kefalhV mou (Gênesis 40, 17)


“Proponha-se a exercitar-se nas virtudes”. São Padre Pio de Pietrelcina