Encontrados 825 resultados para: Kuriw

 • kai egeneto meq' hmeraV hnegken kain apo twn karpwn thV ghV qusian tw kuriw (Gênesis 4, 3)

 • kai wfqh kurioV tw abram kai eipen autw tw spermati sou dwsw thn ghn tauthn kai wkodomhsen ekei abram qusiasthrion kuriw tw ofqenti autw (Gênesis 12, 7)

 • kai apesth ekeiqen eiV to oroV kat' anatolaV baiqhl kai esthsen ekei thn skhnhn autou baiqhl kata qalassan kai aggai kat' anatolaV kai wkodomhsen ekei qusiasthrion tw kuriw kai epekalesato epi tw onomati kuriou (Gênesis 12, 8)

 • kai aposkhnwsaV abram elqwn katwkhsen para thn drun thn mambrh h hn en cebrwn kai wkodomhsen ekei qusiasthrion kuriw (Gênesis 13, 18)

 • kai estai h parqenoV h an egw eipw epiklinon thn udrian sou ina piw kai eiph moi pie kai taV kamhlouV sou potiw ewV an pauswntai pinousai tauthn htoimasaV tw paidi sou isaak kai en toutw gnwsomai oti epoihsaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 14)

 • kai eudokhsaV o anqrwpoV prosekunhsen kuriw (Gênesis 24, 26)

 • kai eteken sarra h gunh tou kuriou mou uion ena tw kuriw mou meta to ghrasai auton kai edwken autw osa hn autw (Gênesis 24, 36)

 • eipa de tw kuriw mou mhpote ou poreusetai h gunh met' emou (Gênesis 24, 39)

 • kai eiph moi kai su pie kai taiV kamhloiV sou udreusomai auth h gunh hn htoimasen kurioV tw eautou qeraponti isaak kai en toutw gnwsomai oti pepoihkaV eleoV tw kuriw mou abraam (Gênesis 24, 44)

 • kai eudokhsaV prosekunhsa kuriw kai euloghsa kurion ton qeon tou kuriou mou abraam oV euodwsen moi en odw alhqeiaV labein thn qugatera tou adelfou tou kuriou mou tw uiw autou (Gênesis 24, 48)

 • egeneto de en tw akousai ton paida ton abraam twn rhmatwn toutwn prosekunhsen epi thn ghn kuriw (Gênesis 24, 52)

 • kai sullabousa eti eteken uion kai eipen nun eti touto exomologhsomai kuriw dia touto ekalesen to onoma autou iouda kai esth tou tiktein (Gênesis 29, 35)


“Se precisamos ter paciência para suportar os defeitos dos outros, quanto mais ainda precisamos para tolerar nossos próprios defeitos!” São Padre Pio de Pietrelcina