Encontrados 25 resultados para: Mataiothv

 • idou palaistaV eqou taV hmeraV mou kai h upostasiV mou wsei ouqen enwpion sou plhn ta sumpanta mataiothV paV anqrwpoV zwn diayalma (Salmos 38, 6)

 • mataiothV mataiothtwn eipen o ekklhsiasthV mataiothV mataiothtwn ta panta mataiothV (Eclesiastes 1, 2)

 • eidon sun panta ta poihmata ta pepoihmena upo ton hlion kai idou ta panta mataiothV kai proairesiV pneumatoV (Eclesiastes 1, 14)

 • eipon egw en kardia mou deuro dh peirasw se en eufrosunh kai ide en agaqw kai idou kai ge touto mataiothV (Eclesiastes 2, 1)

 • kai epebleya egw en pasin poihmasin mou oiV epoihsan ai ceireV mou kai en mocqw w emocqhsa tou poiein kai idou ta panta mataiothV kai proairesiV pneumatoV kai ouk estin perisseia upo ton hlion (Eclesiastes 2, 11)

 • kai eipa egw en kardia mou wV sunanthma tou afronoV kai ge emoi sunanthsetai moi kai ina ti esofisamhn egw tote perisson elalhsa en kardia mou dioti afrwn ek perisseumatoV lalei oti kai ge touto mataiothV (Eclesiastes 2, 15)

 • kai emishsa sun thn zwhn oti ponhron ep' eme to poihma to pepoihmenon upo ton hlion oti ta panta mataiothV kai proairesiV pneumatoV (Eclesiastes 2, 17)

 • kai tiV oiden ei sofoV estai h afrwn kai exousiazetai en panti mocqw mou w emocqhsa kai w esofisamhn upo ton hlion kai ge touto mataiothV (Eclesiastes 2, 19)

 • oti estin anqrwpoV ou mocqoV autou en sofia kai en gnwsei kai en andreia kai anqrwpoV oV ouk emocqhsen en autw dwsei autw merida autou kai ge touto mataiothV kai ponhria megalh (Eclesiastes 2, 21)

 • oti pasai ai hmerai autou alghmatwn kai qumou perispasmoV autou kai ge en nukti ou koimatai h kardia autou kai ge touto mataiothV estin (Eclesiastes 2, 23)

 • oti tw anqrwpw tw agaqw pro proswpou autou edwken sofian kai gnwsin kai eufrosunhn kai tw amartanonti edwken perispasmon tou prosqeinai kai tou sunagagein tou dounai tw agaqw pro proswpou tou qeou oti kai ge touto mataiothV kai proairesiV pneumatoV (Eclesiastes 2, 26)

 • oti sunanthma uiwn tou anqrwpou kai sunanthma tou kthnouV sunanthma en autoiV wV o qanatoV toutou outwV o qanatoV toutou kai pneuma en toiV pasin kai ti eperisseusen o anqrwpoV para to kthnoV ouden oti ta panta mataiothV (Eclesiastes 3, 19)


“Submeter-se não significa ser escravo, mas ser livre para receber santos conselhos.” São Padre Pio de Pietrelcina