Encontrados 31 resultados para: Nineuh

 • ek thV ghV ekeinhV exhlqen assour kai wkodomhsen thn nineuh kai thn rowbwq polin kai thn calac (Gênesis 10, 11)

 • kai thn dasem ana meson nineuh kai ana meson calac auth h poliV h megalh (Gênesis 10, 12)

 • kai aphren kai eporeuqh kai apestreyen sennachrim basileuV assuriwn kai wkhsen en nineuh (II Reis 19, 36)

 • egw twbit odoiV alhqeiaV eporeuomhn kai dikaiosunhV pasaV taV hmeraV thV zwhV mou kai elehmosunaV pollaV epoihsa toiV adelfoiV mou kai tw eqnei toiV sumporeuqeisin met' emou eiV cwran assuriwn eiV nineuh (Tobias 1, 3)

 • kai ote hcmalwtisqhn eiV nineuh panteV oi adelfoi mou kai oi ek tou genouV mou hsqion ek twn artwn twn eqnwn (Tobias 1, 10)

 • touV artouV mou edidoun toiV peinwsin kai ta imatia mou toiV gumnoiV kai ei tina ek tou genouV mou eqewroun teqnhkota kai errimmenon opisw tou teicouV nineuh eqapton auton (Tobias 1, 17)

 • poreuqeiV de eiV twn en nineuh upedeixe tw basilei peri emou oti qaptw autouV kai ekrubhn epignouV de oti zhtoumai apoqanein fobhqeiV anecwrhsa (Tobias 1, 19)

 • kai hxiwsen aciacaroV peri emou kai hlqon eiV nineuh aciacaroV de hn o oinocooV kai epi tou daktuliou kai dioikhthV kai eklogisthV kai katesthsen auton o sacerdonoV ek deuteraV hn de exadelfoV mou (Tobias 1, 22)

 • kai hrwthsen autouV ragouhl poqen este adelfoi kai eipan autw ek twn uiwn nefqali twn aicmalwtwn en nineuh (Tobias 7, 3)

 • kai eporeueto mecriV ou eggisai autouV eiV nineuh kai eipen rafahl proV twbian (Tobias 11, 1)

 • kai exhlqen twbit eiV sunanthsin th numfh autou cairwn kai eulogwn ton qeon proV th pulh nineuh kai eqaumazon oi qewrounteV auton poreuomenon oti ebleyen kai twbit exwmologeito enwpion autwn oti hlehsen auton o qeoV (Tobias 11, 16)

 • kai egeneto cara pasi toiV en nineuh adelfoiV autou (Tobias 11, 18)


“A divina bondade não só não rejeita as almas arrependidas, como também vai em busca das almas teimosas”. São Padre Pio de Pietrelcina