Encontrados 3738 resultados para: Ouk

 • kai ouk ecronisen o neaniskoV tou poihsai to rhma touto enekeito gar th qugatri iakwb autoV de hn endoxotatoV pantwn twn en tw oikw tou patroV autou (Gênesis 34, 19)

 • hn gar autwn ta uparconta polla tou oikein ama kai ouk edunato h gh thV paroikhsewV autwn ferein autouV apo tou plhqouV twn uparcontwn autwn (Gênesis 36, 7)

 • outoi de uioi asar balaan kai zoukam kai iwukam kai oukan (Gênesis 36, 27)

 • idonteV de oi adelfoi autou oti auton o pathr filei ek pantwn twn uiwn autou emishsan auton kai ouk edunanto lalein autw ouden eirhnikon (Gênesis 37, 4)

 • kai labonteV auton erriyan eiV ton lakkon o de lakkoV kenoV udwr ouk eicen (Gênesis 37, 24)

 • kai anestreyen proV touV adelfouV autou kai eipen to paidarion ouk estin egw de pou poreuomai eti (Gênesis 37, 30)

 • sunhcqhsan de panteV oi uioi autou kai ai qugatereV kai hlqon parakalesai auton kai ouk hqelen parakaleisqai legwn oti katabhsomai proV ton uion mou penqwn eiV adou kai eklausen auton o pathr autou (Gênesis 37, 35)

 • gnouV de aunan oti ouk autw estai to sperma egineto otan eishrceto proV thn gunaika tou adelfou autou execeen epi thn ghn tou mh dounai sperma tw adelfw autou (Gênesis 38, 9)

 • kai perielomenh ta imatia thV chreusewV af' eauthV periebaleto qeristron kai ekallwpisato kai ekaqisen proV taiV pulaiV ainan h estin en parodw qamna eiden gar oti megaV gegonen shlwm autoV de ouk edwken authn autw gunaika (Gênesis 38, 14)

 • kai idwn authn ioudaV edoxen authn pornhn einai katekaluyato gar to proswpon authV kai ouk epegnw authn (Gênesis 38, 15)

 • ephrwthsen de touV andraV touV ek tou topou pou estin h pornh h genomenh en ainan epi thV odou kai eipan ouk hn entauqa pornh (Gênesis 38, 21)

 • epegnw de ioudaV kai eipen dedikaiwtai qamar h egw ou eineken ouk edwka authn shlwm tw uiw mou kai ou proseqeto eti tou gnwnai authn (Gênesis 38, 26)


“Você deve ter sempre prudência e amor. A prudência tem olhos; o amor tem pernas. O amor, como tem pernas, gostaria de correr a Deus. Mas seu impulso de deslanchar na direção dEle é cego e, algumas vezes, pode tropeçar se não for guiado pela prudência, que tem olhos.” São Padre Pio de Pietrelcina