Encontrados 299 resultados para: Shmeron

 • ei ekballeiV me shmeron apo proswpou thV ghV kai apo tou proswpou sou krubhsomai kai esomai stenwn kai tremwn epi thV ghV kai estai paV o euriskwn me apoktenei me (Gênesis 4, 14)

 • kai eteken h presbutera uion kai ekalesen to onoma autou mwab legousa ek tou patroV mou outoV pathr mwabitwn ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 19, 37)

 • eteken de kai h newtera uion kai ekalesen to onoma autou amman uioV tou genouV mou outoV pathr ammanitwn ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 19, 38)

 • kai eipen autw abimelec ouk egnwn tiV epoihsen to pragma touto oude su moi aphggeilaV oude egw hkousa all' h shmeron (Gênesis 21, 26)

 • kai ekalesen abraam to onoma tou topou ekeinou kurioV eiden ina eipwsin shmeron en tw orei kurioV wfqh (Gênesis 22, 14)

 • kai eipen kurie o qeoV tou kuriou mou abraam euodwson enantion emou shmeron kai poihson eleoV meta tou kuriou mou abraam (Gênesis 24, 12)

 • kai elqwn shmeron epi thn phghn eipa kurie o qeoV tou kuriou mou abraam ei su euodoiV thn odon mou hn nun egw poreuomai ep' authn (Gênesis 24, 42)

 • eipen de iakwb tw hsau apodou moi shmeron ta prwtotokia sou emoi (Gênesis 25, 31)

 • kai eipen autw iakwb omoson moi shmeron kai wmosen autw apedoto de hsau ta prwtotokia tw iakwb (Gênesis 25, 33)

 • kai ekalesen auto orkoV dia touto onoma th polei frear orkou ewV thV shmeron hmeraV (Gênesis 26, 33)

 • eishlqen de iakwb ex agrou esperaV kai exhlqen leia eiV sunanthsin autw kai eipen proV me eiseleush shmeron memisqwmai gar se anti twn mandragorwn tou uiou mou kai ekoimhqh met' authV thn nukta ekeinhn (Gênesis 30, 16)

 • parelqatw panta ta probata sou shmeron kai diacwrison ekeiqen pan probaton faion en toiV arnasin kai pan dialeukon kai ranton en taiV aixin estai moi misqoV (Gênesis 30, 32)


“Nossa Senhora está sempre pronta a nos socorrer, mas por acaso o mundo a escuta e se emenda?” São Padre Pio de Pietrelcina