Encontrados 16 resultados para: abussou

 • h de gh hn aoratoV kai akataskeuastoV kai skotoV epanw thV abussou kai pneuma qeou epefereto epanw tou udatoV (Gênesis 1, 2)

 • en tw exakosiostw etei en th zwh tou nwe tou deuterou mhnoV ebdomh kai eikadi tou mhnoV th hmera tauth erraghsan pasai ai phgai thV abussou kai oi katarraktai tou ouranou hnewcqhsan (Gênesis 7, 11)

 • kai epekalufqhsan ai phgai thV abussou kai oi katarraktai tou ouranou kai sunesceqh o uetoV apo tou ouranou (Gênesis 8, 2)

 • hlqeV de epi phghn qalasshV en de icnesin abussou periepathsaV (Jó 38, 16)

 • h katabainei wsper udwr reon proswpon de abussou tiV ephxen (Jó 38, 30)

 • ton de tartaron thV abussou wsper aicmalwton elogisato abusson eiV peripaton (Jó 41, 24)

 • touV de ecqrouV autwn kateklusen kai ek baqouV abussou anebrasen autouV (Sabedoria 10, 19)

 • apo gar qalasshV eplhqunqh dianohma authV kai h boulh authV apo abussou megalhV (Eclesiástico 24, 29)

 • h erhmousa qalassan udwr abussou plhqoV h qeisa ta baqh thV qalasshV odon diabasewV ruomenoiV (Isaías 51, 10)

 • hgagen autouV dia thV abussou wV ippon di' erhmou kai ouk ekopiasan (Isaías 63, 13)

 • kai o pemptoV aggeloV esalpisen kai eidon astera ek tou ouranou peptwkota eiV thn ghn kai edoqh autw h kleiV tou freatoV thV abussou (Apocalipse 9, 1)

 • kai hnoixen to frear thV abussou kai anebh kapnoV ek tou freatoV wV kapnoV kaminou megalhV kai eskotisqh o hlioV kai o ahr ek tou kapnou tou freatoV (Apocalipse 9, 2)


“Cuide de estar sempre em estado de graça.” São Padre Pio de Pietrelcina