Encontrados 7020 resultados para: autou

 • kai egeneto polemoV en tw ouranw o micahl kai oi aggeloi autou epolemhsan kata tou drakontoV kai o drakwn epolemhsen kai oi aggeloi autou (Apocalipse 12, 7)

 • kai eblhqh o drakwn o megaV o ofiV o arcaioV o kaloumenoV diaboloV kai o satanaV o planwn thn oikoumenhn olhn eblhqh eiV thn ghn kai oi aggeloi autou met autou eblhqhsan (Apocalipse 12, 9)

 • kai hkousa fwnhn megalhn legousan en tw ouranw arti egeneto h swthria kai h dunamiV kai h basileia tou qeou hmwn kai h exousia tou cristou autou oti kateblhqh o kathgoroV twn adelfwn hmwn o kathgorwn autwn enwpion tou qeou hmwn hmeraV kai nuktoV (Apocalipse 12, 10)

 • kai ebalen o ofiV opisw thV gunaikoV ek tou stomatoV autou udwr wV potamon ina tauthn potamoforhton poihsh (Apocalipse 12, 15)

 • kai ebohqhsen h gh th gunaiki kai hnoixen h gh to stoma authV kai katepien ton potamon on ebalen o drakwn ek tou stomatoV autou (Apocalipse 12, 16)

 • kai estaqhn epi thn ammon thV qalasshV kai eidon ek thV qalasshV qhrion anabainon econ kefalaV epta kai kerata deka kai epi twn keratwn autou deka diadhmata kai epi taV kefalaV autou onoma blasfhmiaV (Apocalipse 13, 1)

 • kai to qhrion o eidon hn omoion pardalei kai oi podeV autou wV arktou kai to stoma autou wV stoma leontoV kai edwken autw o drakwn thn dunamin autou kai ton qronon autou kai exousian megalhn (Apocalipse 13, 2)

 • kai eidon mian twn kefalwn autou wV esfagmenhn eiV qanaton kai h plhgh tou qanatou autou eqerapeuqh kai eqaumasqh en olh th gh opisw tou qhriou (Apocalipse 13, 3)

 • kai prosekunhsan ton drakonta oV edwken exousian tw qhriw kai prosekunhsan to qhrion legonteV tiV omoioV tw qhriw tiV dunatai polemhsai met autou (Apocalipse 13, 4)

 • kai hnoixen to stoma autou eiV blasfhmian proV ton qeon blasfhmhsai to onoma autou kai thn skhnhn autou kai touV en tw ouranw skhnountaV (Apocalipse 13, 6)

 • kai thn exousian tou prwtou qhriou pasan poiei enwpion autou kai poiei thn ghn kai touV katoikountaV en auth ina proskunhswsin to qhrion to prwton ou eqerapeuqh h plhgh tou qanatou autou (Apocalipse 13, 12)

 • kai ina mh tiV dunhtai agorasai h pwlhsai ei mh o ecwn to caragma h to onoma tou qhriou h ton ariqmon tou onomatoV autou (Apocalipse 13, 17)


“Como é belo esperar!” São Padre Pio de Pietrelcina