Encontrados 69 resultados para: boulh

 • ean de mh boulh exaposteilai ton laon mou idou egw epapostellw epi se kai epi touV qerapontaV sou kai epi ton laon sou kai epi touV oikouV umwn kunomuian kai plhsqhsontai ai oikiai twn aiguptiwn thV kunomuihV kai eiV thn ghn ef' hV eisin ep' authV (Êxodo 8, 17)

 • kai h boulh acitofel hn ebouleusato en taiV hmeraiV taiV prwtaiV on tropon eperwthsh en logw tou qeou outwV pasa h boulh tou acitofel kai ge tw dauid kai ge tw abessalwm (II Samuel 16, 23)

 • kai eipen cousi proV abessalwm ouk agaqh auth h boulh hn ebouleusato acitofel to apax touto (II Samuel 17, 7)

 • kai eipen abessalwm kai paV anhr israhl agaqh h boulh cousi tou araci uper thn boulhn acitofel kai kurioV eneteilato diaskedasai thn boulhn acitofel thn agaqhn opwV an epagagh kurioV epi abessalwm ta kaka panta (II Samuel 17, 14)

 • kai acitofel eiden oti ouk egenhqh h boulh autou kai epesaxen thn onon autou kai anesth kai aphlqen eiV ton oikon autou eiV thn polin autou kai eneteilato tw oikw autou kai aphgxato kai apeqanen kai etafh en tw tafw tou patroV autou (II Samuel 17, 23)

 • eipaV plhn logoi ceilewn boulh kai dunamiV eiV polemon nun oun tini pepoiqwV hqethsaV en emoi (II Reis 18, 20)

 • kai apo manassh prosecwrhsan proV dauid en tw elqein touV allofulouV epi saoul eiV polemon kai ouk ebohqhsen autoiV oti en boulh egeneto para twn strathgwn twn allofulwn legontwn en taiV kefalaiV twn andrwn ekeinwn epistreyei proV ton kurion autou saoul (I Crônicas 12, 20)

 • kai panta osa an boulh meta twn adelfwn sou poihsai crusiw kai arguriw epitelei kata to qelhma tou qeou sou (Esdras 8, 16)

 • kai nun diaqwmeqa diaqhkhn tw qew hmwn ekbalein pasaV taV gunaikaV kai ta genomena ex autwn wV an boulh anasthqi kai foberison autouV en entolaiV qeou hmwn kai wV o nomoV genhqhtw (Neemias 10, 3)

 • kai paV oV an mh elqh eiV treiV hmeraV wV h boulh twn arcontwn kai twn presbuterwn anaqematisqhsetai pasa h uparxiV autou kai autoV diastalhsetai apo ekklhsiaV thV apoikiaV (Neemias 10, 8)

 • h kalon soi ean adikhsw oti apeipw erga ceirwn sou boulh de asebwn prosesceV (Jó 10, 3)

 • par' autw sofia kai dunamiV autw boulh kai sunesiV (Jó 12, 13)


“A sua função é tirar e transportar as pedras, e arrancar os espinhos. Jesus é quem semeia, planta, cultiva e rega. Mas seu trabalho também é obra de Jesus. Sem Ele você nada pode fazer.” São Padre Pio de Pietrelcina