Encontrados 35 resultados para: deutera

 • kai ekalesen o qeoV to sterewma ouranon kai eiden o qeoV oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera deutera (Gênesis 1, 8)

 • kai elaben eautw lamec duo gunaikaV onoma th mia ada kai onoma th deutera sella (Gênesis 4, 19)

 • kai eipen iakwb ean elqh hsau eiV parembolhn mian kai ekkoyh authn estai h parembolh h deutera eiV to swzesqai (Gênesis 32, 9)

 • exelqwn de th hmera th deutera ora duo andraV ebraiouV diaplhktizomenouV kai legei tw adikounti dia ti su tupteiV ton plhsion (Êxodo 2, 13)

 • kai poihseiV autaiV agkulaV uakinqinaV epi tou ceilouV thV aulaiaV thV miaV ek tou enoV merouV eiV thn sumbolhn kai outwV poihseiV epi tou ceilouV thV aulaiaV thV exwteraV proV th sumbolh th deutera (Êxodo 26, 4)

 • th hmera th deutera proshnegken naqanahl uioV swgar arcwn thV fulhV issacar (Números 7, 18)

 • kai th hmera th deutera moscouV dwdeka kriouV duo amnouV eniausiouV tessaraV kai deka amwmouV (Números 29, 17)

 • kai th hmera th deutera anesth ihsouV to prwi kai hran oi iereiV thn kibwton thV diaqhkhV kuriou (Josué 6, 12)

 • kai paredwken kurioV thn laciV eiV taV ceiraV israhl kai elaben authn en th hmera th deutera kai efoneusan authn en stomati xifouV kai exwleqreusan authn on tropon epoihsan thn lebna (Josué 10, 32)

 • kai proshlqosan oi uioi israhl proV beniamin en th hmera th deutera (Juízes 20, 24)

 • kai exhlqen beniamin eiV apanthsin autwn ek thV gabaa en th hmera th deutera kai diefqeiren ek tou laou oktwkaideka ciliadaV andrwn epi thn ghn panteV outoi espasmenoi romfaian (Juízes 20, 25)

 • kai elabosan eautoiV gunaikaV mwabitidaV onoma th mia orfa kai onoma th deutera rouq kai katwkhsan ekei wV deka eth (Rute 1, 4)


“Não se fixe voluntariamente naquilo que o inimigo da alma lhe apresenta.” São Padre Pio de Pietrelcina