Encontrados 139 resultados para: doxa

 • hnika de elalei aarwn pash sunagwgh uiwn israhl kai epestrafhsan eiV thn erhmon kai h doxa kuriou wfqh en nefelh (Êxodo 16, 10)

 • kai katebh h doxa tou qeou epi to oroV to sina kai ekaluyen auto h nefelh ex hmeraV kai ekalesen kurioV ton mwushn th hmera th ebdomh ek mesou thV nefelhV (Êxodo 24, 16)

 • hnika d' an parelqh mou h doxa kai qhsw se eiV ophn thV petraV kai skepasw th ceiri mou epi se ewV an parelqw (Êxodo 33, 22)

 • kai eipen mwushV touto to rhma o eipen kurioV poihsate kai ofqhsetai en umin doxa kuriou (Levítico 9, 6)

 • kai eishlqen mwushV kai aarwn eiV thn skhnhn tou marturiou kai exelqonteV euloghsan panta ton laon kai wfqh h doxa kuriou panti tw law (Levítico 9, 23)

 • kai eipen pasa h sunagwgh kataliqobolhsai autouV en liqoiV kai h doxa kuriou wfqh en nefelh epi thV skhnhV tou marturiou en pasi toiV uioiV israhl (Números 14, 10)

 • alla zw egw kai zwn to onoma mou kai emplhsei h doxa kuriou pasan thn ghn (Números 14, 21)

 • kai episunesthsen ep' autouV kore thn pasan autou sunagwghn para thn quran thV skhnhV tou marturiou kai wfqh h doxa kuriou pash th sunagwgh (Números 16, 19)

 • kai egeneto en tw episustrefesqai thn sunagwghn epi mwushn kai aarwn kai wrmhsan epi thn skhnhn tou marturiou kai thnde ekaluyen authn h nefelh kai wfqh h doxa kuriou (Números 17, 7)

 • kai hlqen mwushV kai aarwn apo proswpou thV sunagwghV epi thn quran thV skhnhV tou marturiou kai epesan epi proswpon kai wfqh h doxa kuriou proV autouV (Números 20, 6)

 • qeoV o exagagwn autouV ex aiguptou wV doxa monokerwtoV autw (Números 23, 22)

 • qeoV wdhghsen auton ex aiguptou wV doxa monokerwtoV autw edetai eqnh ecqrwn autou kai ta pach autwn ekmueliei kai taiV bolisin autou katatoxeusei ecqron (Números 24, 8)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina