Encontrados 34 resultados para: eklausen

 • apelqousa de ekaqhto apenanti autou makroqen wsei toxou bolhn eipen gar ou mh idw ton qanaton tou paidiou mou kai ekaqisen apenanti autou anabohsan de to paidion eklausen (Gênesis 21, 16)

 • eipen de hsau proV ton patera autou mh eulogia mia soi estin pater euloghson dh kame pater katanucqentoV de isaak anebohsen fwnhn hsau kai eklausen (Gênesis 27, 38)

 • kai efilhsen iakwb thn rachl kai bohsaV th fwnh autou eklausen (Gênesis 29, 11)

 • sunhcqhsan de panteV oi uioi autou kai ai qugatereV kai hlqon parakalesai auton kai ouk hqelen parakaleisqai legwn oti katabhsomai proV ton uion mou penqwn eiV adou kai eklausen auton o pathr autou (Gênesis 37, 35)

 • apostrafeiV de ap' autwn eklausen iwshf kai palin proshlqen proV autouV kai eipen autoiV kai elaben ton sumewn ap' autwn kai edhsen auton enantion autwn (Gênesis 42, 24)

 • etaracqh de iwshf sunestrefeto gar ta entera autou epi tw adelfw autou kai ezhtei klausai eiselqwn de eiV to tamieion eklausen ekei (Gênesis 43, 30)

 • kai epipeswn epi ton trachlon beniamin tou adelfou autou eklausen ep' autw kai beniamin eklausen epi tw trachlw autou (Gênesis 45, 14)

 • kai katafilhsaV pantaV touV adelfouV autou eklausen ep' autoiV kai meta tauta elalhsan oi adelfoi autou proV auton (Gênesis 45, 15)

 • zeuxaV de iwshf ta armata autou anebh eiV sunanthsin israhl tw patri autou kaq' hrwwn polin kai ofqeiV autw epepesen epi ton trachlon autou kai eklausen klauqmw pleioni (Gênesis 46, 29)

 • kai epipeswn iwshf epi to proswpon tou patroV autou eklausen ep' auton kai efilhsen auton (Gênesis 50, 1)

 • outwV eipate iwshf afeV autoiV thn adikian kai thn amartian autwn oti ponhra soi enedeixanto kai nun dexai thn adikian twn qerapontwn tou qeou tou patroV sou kai eklausen iwshf lalountwn autwn proV auton (Gênesis 50, 17)

 • kai eipen poreuou kai exapesteilen authn duo mhnaV kai eporeuqh auth kai ai sunetairideV authV kai eklausen epi ta parqenia authV epi ta orh (Juízes 11, 38)


“A maior alegria de um pai é que os filhos se amem, formem um só coração e uma só alma. Não fostes vós que me escolhestes, mas o pai celeste que, na minha primeira missa, me fez ver todos os filhos que me confiava”.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina