Encontrados 2420 resultados para: estin

 • o legwn egnwka auton kai taV entolaV autou mh thrwn yeusthV estin kai en toutw h alhqeia ouk estin (I São João 2, 4)

 • adelfoi ouk entolhn kainhn grafw umin all entolhn palaian hn eicete ap archV h entolh h palaia estin o logoV on hkousate ap archV (I São João 2, 7)

 • palin entolhn kainhn grafw umin o estin alhqeV en autw kai en umin oti h skotia paragetai kai to fwV to alhqinon hdh fainei (I São João 2, 8)

 • o legwn en tw fwti einai kai ton adelfon autou miswn en th skotia estin ewV arti (I São João 2, 9)

 • o agapwn ton adelfon autou en tw fwti menei kai skandalon en autw ouk estin (I São João 2, 10)

 • o de miswn ton adelfon autou en th skotia estin kai en th skotia peripatei kai ouk oiden pou upagei oti h skotia etuflwsen touV ofqalmouV autou (I São João 2, 11)

 • mh agapate ton kosmon mhde ta en tw kosmw ean tiV agapa ton kosmon ouk estin h agaph tou patroV en autw (I São João 2, 15)

 • oti pan to en tw kosmw h epiqumia thV sarkoV kai h epiqumia twn ofqalmwn kai h alazoneia tou biou ouk estin ek tou patroV all ek tou kosmou estin (I São João 2, 16)

 • paidia escath wra estin kai kaqwV hkousate oti o anticristoV ercetai kai nun anticristoi polloi gegonasin oqen ginwskomen oti escath wra estin (I São João 2, 18)

 • ouk egraya umin oti ouk oidate thn alhqeian all oti oidate authn kai oti pan yeudoV ek thV alhqeiaV ouk estin (I São João 2, 21)

 • tiV estin o yeusthV ei mh o arnoumenoV oti ihsouV ouk estin o cristoV outoV estin o anticristoV o arnoumenoV ton patera kai ton uion (I São João 2, 22)

 • kai auth estin h epaggelia hn autoV ephggeilato hmin thn zwhn thn aiwnion (I São João 2, 25)


“Pode-se manter a paz de espírito mesmo no meio das tempestades da vida”. São Padre Pio de Pietrelcina