Encontrados 2420 resultados para: estin

 • en toutw teteleiwtai h agaph meq hmwn ina parrhsian ecwmen en th hmera thV krisewV oti kaqwV ekeinoV estin kai hmeiV esmen en tw kosmw toutw (I São João 4, 17)

 • foboV ouk estin en th agaph all h teleia agaph exw ballei ton fobon oti o foboV kolasin ecei o de foboumenoV ou teteleiwtai en th agaph (I São João 4, 18)

 • ean tiV eiph oti agapw ton qeon kai ton adelfon autou mish yeusthV estin o gar mh agapwn ton adelfon autou on ewraken ton qeon on ouc ewraken pwV dunatai agapan (I São João 4, 20)

 • paV o pisteuwn oti ihsouV estin o cristoV ek tou qeou gegennhtai kai paV o agapwn ton gennhsanta agapa kai ton gegennhmenon ex autou (I São João 5, 1)

 • auth gar estin h agaph tou qeou ina taV entolaV autou thrwmen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin (I São João 5, 3)

 • oti pan to gegennhmenon ek tou qeou nika ton kosmon kai auth estin h nikh h nikhsasa ton kosmon h pistiV hmwn (I São João 5, 4)

 • tiV estin o nikwn ton kosmon ei mh o pisteuwn oti ihsouV estin o uioV tou qeou (I São João 5, 5)

 • outoV estin o elqwn di udatoV kai aimatoV ihsouV o cristoV ouk en tw udati monon all en tw udati kai tw aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin h alhqeia (I São João 5, 6)

 • ei thn marturian twn anqrwpwn lambanomen h marturia tou qeou meizwn estin oti auth estin h marturia tou qeou hn memarturhken peri tou uiou autou (I São João 5, 9)

 • kai auth estin h marturia oti zwhn aiwnion edwken hmin o qeoV kai auth h zwh en tw uiw autou estin (I São João 5, 11)

 • kai auth estin h parrhsia hn ecomen proV auton oti ean ti aitwmeqa kata to qelhma autou akouei hmwn (I São João 5, 14)

 • ean tiV idh ton adelfon autou amartanonta amartian mh proV qanaton aithsei kai dwsei autw zwhn toiV amartanousin mh proV qanaton estin amartia proV qanaton ou peri ekeinhV legw ina erwthsh (I São João 5, 16)


“O mais belo Credo é o que se pronuncia no escuro, no sacrifício, com esforço”. São Padre Pio de Pietrelcina