Encontrados 200 resultados para: hlqon

 • kai elaben abram thn saran gunaika autou kai ton lwt uion tou adelfou autou kai panta ta uparconta autwn osa ekthsanto kai pasan yuchn hn ekthsanto en carran kai exhlqosan poreuqhnai eiV ghn canaan kai hlqon eiV ghn canaan (Gênesis 12, 5)

 • kai apostreyanteV ekeiqen oi andreV hlqon eiV sodoma abraam de hn esthkwV enantion kuriou (Gênesis 18, 22)

 • hlqon de oi duo aggeloi eiV sodoma esperaV lwt de ekaqhto para thn pulhn sodomwn idwn de lwt exanesth eiV sunanthsin autoiV kai prosekunhsen tw proswpw epi thn ghn (Gênesis 19, 1)

 • hlqon epi ton topon on eipen autw o qeoV kai wkodomhsen ekei abraam qusiasthrion kai epeqhken ta xula kai sumpodisaV isaak ton uion autou epeqhken auton epi to qusiasthrion epanw twn xulwn (Gênesis 22, 9)

 • oi de uioi iakwb hlqon ek tou pediou wV de hkousan katenucqhsan oi andreV kai luphron hn autoiV sfodra oti aschmon epoihsen en israhl koimhqeiV meta thV qugatroV iakwb kai ouc outwV estai (Gênesis 34, 7)

 • sunhcqhsan de panteV oi uioi autou kai ai qugatereV kai hlqon parakalesai auton kai ouk hqelen parakaleisqai legwn oti katabhsomai proV ton uion mou penqwn eiV adou kai eklausen auton o pathr autou (Gênesis 37, 35)

 • kai pasai ai cwrai hlqon eiV aigupton agorazein proV iwshf epekrathsen gar o limoV en pash th gh (Gênesis 41, 57)

 • hlqon de oi uioi israhl agorazein meta twn ercomenwn hn gar o limoV en gh canaan (Gênesis 42, 5)

 • hlqon de proV iakwb ton patera autwn eiV ghn canaan kai aphggeilan autw panta ta sumbanta autoiV legonteV (Gênesis 42, 29)

 • kai anebhsan ex aiguptou kai hlqon eiV ghn canaan proV iakwb ton patera autwn (Gênesis 45, 25)

 • elqwn de iwshf aphggeilen tw faraw legwn o pathr mou kai oi adelfoi mou kai ta kthnh kai oi boeV autwn kai panta ta autwn hlqon ek ghV canaan kai idou eisin en gh gesem (Gênesis 47, 1)

 • eipen de faraw tw iwsfh katoikeitwsan en gh gesem ei de episth oti eisin en autoiV andreV dunatoi katasthson autouV arcontaV twn emwn kthnwn hlqon de eiV aigupton proV iwshf iakwb kai oi uioi autou kai hkousen faraw basileuV aiguptou kai eipen faraw proV iwshf legwn o pathr sou kai oi adelfoi sou hkasi proV se (Gênesis 47, 5)


“Temos muita facilidade para pedir, mas não para agradecer”. São Padre Pio de Pietrelcina