Encontrados 236 resultados para: iwshf

 • anestreyen de roubhn epi ton lakkon kai ouc ora ton iwshf en tw lakkw kai dierrhxen ta imatia autou (Gênesis 37, 29)

 • labonteV de ton citwna tou iwshf esfaxan erifon aigwn kai emolunan ton citwna tw aimati (Gênesis 37, 31)

 • kai epegnw auton kai eipen citwn tou uiou mou estin qhrion ponhron katefagen auton qhrion hrpasen ton iwshf (Gênesis 37, 33)

 • oi de madihnaioi apedonto ton iwshf eiV aigupton tw petefrh tw spadonti faraw arcimageirw (Gênesis 37, 36)

 • iwshf de kathcqh eiV aigupton kai ekthsato auton petefrhV o eunoucoV faraw arcimageiroV anhr aiguptioV ek ceiroV ismahlitwn oi kathgagon auton ekei (Gênesis 39, 1)

 • kai hn kurioV meta iwshf kai hn anhr epitugcanwn kai egeneto en tw oikw para tw kuriw tw aiguptiw (Gênesis 39, 2)

 • kai euren iwshf carin enantion tou kuriou autou euhrestei de autw kai katesthsen auton epi tou oikou autou kai panta osa hn autw edwken dia ceiroV iwshf (Gênesis 39, 4)

 • egeneto de meta to katastaqhnai auton epi tou oikou autou kai epi panta osa hn autw kai huloghsen kurioV ton oikon tou aiguptiou dia iwshf kai egenhqh eulogia kuriou en pasin toiV uparcousin autw en tw oikw kai en tw agrw (Gênesis 39, 5)

 • kai epetreyen panta osa hn autw eiV ceiraV iwshf kai ouk hdei twn kaq' eauton ouden plhn tou artou ou hsqien autoV kai hn iwshf kaloV tw eidei kai wraioV th oyei sfodra (Gênesis 39, 6)

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta kai epebalen h gunh tou kuriou autou touV ofqalmouV authV epi iwshf kai eipen koimhqhti met' emou (Gênesis 39, 7)

 • hnika de elalei tw iwshf hmeran ex hmeraV kai ouc uphkousen auth kaqeudein met' authV tou suggenesqai auth (Gênesis 39, 10)

 • egeneto de toiauth tiV hmera eishlqen iwshf eiV thn oikian poiein ta erga autou kai ouqeiV hn twn en th oikia esw (Gênesis 39, 11)


“Devemos odiar os nossos pecados, visto que o amor ao Senhor significa paz”. São Padre Pio de Pietrelcina