Encontrados 81 resultados para: nomw

 • eipen de kurioV proV mwushn idou egw uw umin artouV ek tou ouranou kai exeleusetai o laoV kai sullexousin to thV hmeraV eiV hmeran opwV peirasw autouV ei poreusontai tw nomw mou h ou (Êxodo 16, 4)

 • sunhlqosan epi to auto ekpolemhsai ihsoun kai israhl ama panteV [2a] tote wkodomhsen ihsouV qusiasthrion kuriw tw qew israhl en orei gaibal [2b] kaqoti eneteilato mwushV o qerapwn kuriou toiV uioiV israhl kaqa gegraptai en tw nomw mwush qusiasthrion liqwn oloklhrwn ef' ouV ouk epeblhqh sidhroV kai anebibasen ekei olokautwmata kuriw kai qusian swthriou [2c] kai egrayen ihsouV epi twn liqwn to deuteronomion nomon mwush on egrayen enwpion uiwn israhl [2d] kai paV israhl kai oi presbuteroi autwn kai oi dikastai kai oi grammateiV autwn pareporeuonto enqen kai enqen thV kibwtou apenanti kai oi iereiV kai oi leuitai hran thn kibwton thV diaqhkhV kuriou kai o proshlutoV kai o autocqwn oi hsan hmisu plhsion orouV garizin kai oi hsan hmisu plhsion orouV gaibal kaqoti eneteilato mwushV o qerapwn kuriou euloghsai ton laon en prwtoiV [2e] kai meta tauta outwV anegnw ihsouV panta ta rhmata tou nomou toutou taV eulogiaV kai taV kataraV kata panta ta gegrammena en tw nomw mwush [2f] ouk hn rhma apo pantwn wn eneteilato mwushV tw ihsoi o ouk anegnw ihsouV eiV ta wta pashV ekklhsiaV uiwn israhl toiV andrasin kai taiV gunaixin kai toiV paidioiV kai toiV proshlutoiV toiV prosporeuomenoiV tw israhl (Josué 9, 2)

 • kai fulaxeiV thn fulakhn kuriou tou qeou sou tou poreuesqai en taiV odoiV autou fulassein taV entolaV autou kai ta dikaiwmata kai ta krimata ta gegrammena en nomw mwusewV ina sunihV a poihseiV kata panta osa an enteilwmai soi (I Reis 2, 3)

 • kai iou ouk efulaxen poreuesqai en nomw kuriou qeou israhl en olh kardia autou ouk apesth epanwqen amartiwn ieroboam uiou nabat oV exhmarten ton israhl (II Reis 10, 31)

 • tou anaferein olokautwmata tw kuriw epi tou qusiasthriou twn olokautwmatwn dia pantoV to prwi kai to esperaV kai kata panta ta gegrammena en nomw kuriou osa eneteilato ef' uioiV israhl en ceiri mwush tou qerapontoV tou qeou (I Crônicas 16, 40)

 • kai nun kurie o qeoV israhl fulaxon tw paidi sou tw dauid tw patri mou a elalhsaV autw legwn ouk ekleiyei soi anhr apo proswpou mou kaqhmenoV epi qronou israhl plhn ean fulaxwsin oi uioi sou thn odon autwn tou poreuesqai en tw nomw mou wV eporeuqhV enantion mou (II Crônicas 6, 16)

 • kai hmerai pollai tw israhl en ou qew alhqinw kai ouc ierewV upodeiknuontoV kai en ou nomw (II Crônicas 15, 3)

 • kai eneceirhsen iwdae o iereuV ta erga oikou kuriou dia ceiroV ierewn kai leuitwn kai anesthsen taV efhmeriaV twn ierewn kai twn leuitwn aV diesteilen dauid epi ton oikon kuriou kai anenegkai olokautwmata kuriw kaqwV gegraptai en nomw mwush en eufrosunh kai en wdaiV dia ceiroV dauid (II Crônicas 23, 18)

 • kai meriV tou basilewV ek twn uparcontwn autou eiV taV olokautwseiV thn prwinhn kai thn deilinhn kai olokautwseiV eiV sabbata kai eiV taV noumhniaV kai eiV taV eortaV taV gegrammenaV en tw nomw kuriou (II Crônicas 31, 3)

 • kai en panti ergw en w hrxato en ergasia en oikw kuriou kai en tw nomw kai en toiV prostagmasin exezhthsen ton qeon autou ex olhV yuchV autou kai epoihsen kai euodwqh (II Crônicas 31, 21)

 • kai hsan oi logoi iwsia kai h elpiV autou gegrammena en nomw kuriou (II Crônicas 35, 26)

 • tauta de anagegraptai en th bublw twn istoroumenwn peri twn basilewn thV ioudaiaV kai to kaq' en pracqen thV praxewV iwsiou kai thV doxhV autou kai thV sunesewV autou en tw nomw kuriou ta te propracqenta up' autou kai ta nun istorhtai en tw bubliw twn basilewn israhl kai iouda (Esdras 1, 31)


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina