Encontrados 26 resultados para: paisin

 • kai eipen abraam toiV paisin autou kaqisate autou meta thV onou egw de kai to paidarion dieleusomeqa ewV wde kai proskunhsanteV anastreywmen proV umaV (Gênesis 22, 5)

 • kai edwken dia ceiroV toiV paisin autou poimnion kata monaV eipen de toiV paisin autou proporeuesqe emprosqen mou kai diasthma poieite ana meson poimnhV kai poimnhV (Gênesis 32, 17)

 • egeneto de en th hmera th trith hmera genesewV hn faraw kai epoiei poton pasi toiV paisin autou kai emnhsqh thV archV tou arcioinocoou kai thV archV tou arcisitopoiou en mesw twn paidwn autou (Gênesis 40, 20)

 • faraw wrgisqh toiV paisin autou kai eqeto hmaV en fulakh en tw oikw tou arcimageirou eme te kai ton arcisitopoion (Gênesis 41, 10)

 • kai eipen faraw pasin toiV paisin autou mh eurhsomen anqrwpon toiouton oV ecei pneuma qeou en autw (Gênesis 41, 38)

 • oi de eipon autw ina ti lalei o kurioV kata ta rhmata tauta mh genoito toiV paisin sou poihsai kata to rhma touto (Gênesis 44, 7)

 • eipaV de toiV paisin sou katagagete auton proV me kai epimeloumai autou (Gênesis 44, 21)

 • su de eipaV toiV paisin sou ean mh katabh o adelfoV umwn o newteroV meq' umwn ou prosqhsesqe eti idein to proswpon mou (Gênesis 44, 23)

 • kai prosetaxen iwshf toiV paisin autou toiV entafiastaiV entafiasai ton patera autou kai enetafiasan oi entafiastai ton israhl (Gênesis 50, 2)

 • thn ghn hn paredwken kurioV enwpion twn uiwn israhl gh kthnotrofoV estin kai toiV paisin sou kthnh uparcei (Números 32, 4)

 • kai eneteilato saoul toiV paisin autou legwn lalhsate umeiV laqra tw dauid legonteV idou o basileuV qelei en soi kai panteV oi paideV autou agapwsin se kai su epigambreuson tw basilei (I Samuel 18, 22)

 • kai apekriqh nabal toiV paisin dauid kai eipen tiV o dauid kai tiV o uioV iessai shmeron peplhqummenoi eisin oi douloi anacwrounteV ekastoV ek proswpou tou kuriou autou (I Samuel 25, 10)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina