Encontrados 31 resultados para: penqoV

 • kai paregenonto ef' alwna atad o estin peran tou iordanou kai ekoyanto auton kopeton megan kai iscuron sfodra kai epoihsen to penqoV tw patri autou epta hmeraV (Gênesis 50, 10)

 • kai eidon oi katoikoi thV ghV canaan to penqoV en alwni atad kai eipan penqoV mega touto estin toiV aiguptioiV dia touto ekalesen to onoma autou penqoV aiguptou o estin peran tou iordanou (Gênesis 50, 11)

 • kai dihlqen to penqoV kai apesteilen dauid kai sunhgagen authn eiV ton oikon autou kai egenhqh autw eiV gunaika kai eteken autw uion kai ponhron efanh to rhma o epoihsen dauid en ofqalmoiV kuriou (II Samuel 11, 27)

 • kai egeneto h swthria en th hmera ekeinh eiV penqoV panti tw law oti hkousen o laoV en th hmera ekeinh legwn oti lupeitai o basileuV epi tw uiw autou (II Samuel 19, 3)

 • kai emnhsqhn thV profhteiaV amwV kaqwV eipen strafhsontai ai eortai umwn eiV penqoV kai pasai ai eufrosunai umwn eiV qrhnon kai eklausa (Tobias 2, 6)

 • kai en pash cwra ou exetiqeto ta grammata kraugh kai kopetoV kai penqoV mega toiV ioudaioiV sakkon kai spodon estrwsan eautoiV (Ester 4, 3)

 • epakouson thV dehsewV mou kai ilasqhti tw klhrw sou kai streyon to penqoV hmwn eiV euwcian ina zwnteV umnwmen sou to onoma kurie kai mh afanishV stoma ainountwn soi (Ester 13, 17)

 • kai egeneto penqoV mega epi israhl en panti topw autwn (I Macabeus 1, 25)

 • to agiasma authV hrhmwqh wV erhmoV ai eortai authV estrafhsan eiV penqoV ta sabbata authV eiV oneidismon h timh authV eiV exoudenwsin (I Macabeus 1, 39)

 • kata thn doxan authV eplhqunqh h atimia authV kai to uyoV authV estrafh eiV penqoV (I Macabeus 1, 40)

 • kai metestrafh o gamoV eiV penqoV kai fwnh mousikwn autwn eiV qrhnon (I Macabeus 9, 41)

 • kai hlqon panteV met' eirhnhV eiV ghn iouda kai epenqhsan ton iwnaqan kai touV met' autou kai efobhqhsan sfodra kai epenqhsen paV israhl penqoV mega (I Macabeus 12, 52)


“Mesmo quando perdemos a consciência deste mundo, quando parecemos já mortos, Deus nos dá ainda uma chance de entender o que é realmente o pecado, antes de nos julgar. E se entendemos corretamente, como podemos não nos arrepender?” São Padre Pio de Pietrelcina