Encontrados 1569 resultados para: qeou

 • outoV hn gigaV kunhgoV enantion kuriou tou qeou dia touto erousin wV nebrwd gigaV kunhgoV enantion kuriou (Gênesis 10, 9)

 • kai eparaV lwt touV ofqalmouV autou eiden pasan thn pericwron tou iordanou oti pasa hn potizomenh pro tou katastreyai ton qeon sodoma kai gomorra wV o paradeisoV tou qeou kai wV h gh aiguptou ewV elqein eiV zogora (Gênesis 13, 10)

 • oi de anqrwpoi oi en sodomoiV ponhroi kai amartwloi enantion tou qeou sfodra (Gênesis 13, 13)

 • kai melcisedek basileuV salhm exhnegken artouV kai oinon hn de iereuV tou qeou tou uyistou (Gênesis 14, 18)

 • eishkousen de o qeoV thV fwnhV tou paidiou ek tou topou ou hn kai ekalesen aggeloV tou qeou thn agar ek tou ouranou kai eipen auth ti estin agar mh fobou epakhkoen gar o qeoV thV fwnhV tou paidiou sou ek tou topou ou estin (Gênesis 21, 17)

 • mh kurie akouson de hmwn basileuV para qeou ei su en hmin en toiV eklektoiV mnhmeioiV hmwn qayon ton nekron sou oudeiV gar hmwn to mnhmeion autou kwlusei apo sou tou qayai ton nekron sou ekei (Gênesis 23, 6)

 • kai enupniasqh kai idou klimax esthrigmenh en th gh hV h kefalh afikneito eiV ton ouranon kai oi aggeloi tou qeou anebainon kai katebainon ep' authV (Gênesis 28, 12)

 • kai efobhqh kai eipen wV foberoV o topoV outoV ouk estin touto all' h oikoV qeou kai auth h pulh tou ouranou (Gênesis 28, 17)

 • kai ekalesen iakwb to onoma tou topou ekeinou oikoV qeou kai oulamlouV hn onoma th polei to proteron (Gênesis 28, 19)

 • kai o liqoV outoV on esthsa sthlhn estai moi oikoV qeou kai pantwn wn ean moi dwV dekathn apodekatwsw auta soi . (Gênesis 28, 22)

 • equmwqh de iakwb th rachl kai eipen auth mh anti qeou egw eimi oV esterhsen se karpon koiliaV (Gênesis 30, 2)

 • kai eipen moi o aggeloV tou qeou kaq' upnon iakwb egw de eipa ti estin (Gênesis 31, 11)


“O Senhor se comunica conosco à medida que nos libertamos do nosso apego aos sentidos, que sacrificamos nossa vontade própria e que edificamos nossa vida na humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina