Encontrados 174 resultados para: rhmata

 • meta de ta rhmata tauta egenhqh rhma kuriou proV abram en oramati legwn mh fobou abram egw uperaspizw sou o misqoV sou poluV estai sfodra (Gênesis 15, 1)

 • kai wrqrisen abimelec to prwi kai ekalesen pantaV touV paidaV autou kai elalhsen panta ta rhmata tauta eiV ta wta autwn efobhqhsan de panteV oi anqrwpoi sfodra (Gênesis 20, 8)

 • kai egeneto meta ta rhmata tauta o qeoV epeirazen ton abraam kai eipen proV auton abraam abraam o de eipen idou egw (Gênesis 22, 1)

 • egeneto de meta ta rhmata tauta kai anhggelh tw abraam legonteV idou tetoken melca kai auth uiouV nacwr tw adelfw sou (Gênesis 22, 20)

 • kai dramousa h paiV aphggeilen eiV ton oikon thV mhtroV authV kata ta rhmata tauta (Gênesis 24, 28)

 • kai egeneto hnika eiden ta enwtia kai ta yelia epi taV ceiraV thV adelfhV autou kai ote hkousen ta rhmata rebekkaV thV adelfhV autou legoushV outwV lelalhken moi o anqrwpoV kai hlqen proV ton anqrwpon esthkotoV autou epi twn kamhlwn epi thV phghV (Gênesis 24, 30)

 • kai pareqhken autoiV artouV fagein kai eipen ou mh fagw ewV tou lalhsai me ta rhmata mou kai eipan lalhson (Gênesis 24, 33)

 • kai dihghsato o paiV tw isaak panta ta rhmata a epoihsen (Gênesis 24, 66)

 • egeneto de hnika hkousen hsau ta rhmata isaak tou patroV autou anebohsen fwnhn megalhn kai pikran sfodra kai eipen euloghson dh kame pater (Gênesis 27, 34)

 • aphggelh de rebekka ta rhmata hsau tou uiou authV tou presbuterou kai pemyasa ekalesen iakwb ton uion authV ton newteron kai eipen autw idou hsau o adelfoV sou apeilei soi tou apokteinai se (Gênesis 27, 42)

 • kai anhggeilen th rachl oti adelfoV tou patroV authV estin kai oti uioV rebekkaV estin kai dramousa aphggeilen tw patri authV kata ta rhmata tauta (Gênesis 29, 12)

 • hkousen de iakwb ta rhmata twn uiwn laban legontwn eilhfen iakwb panta ta tou patroV hmwn kai ek twn tou patroV hmwn pepoihken pasan thn doxan tauthn (Gênesis 31, 1)


Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina