Encontrados 14 resultados para: sterewma

 • kai eipen o qeoV genhqhtw sterewma en mesw tou udatoV kai estw diacwrizon ana meson udatoV kai udatoV kai egeneto outwV (Gênesis 1, 6)

 • kai epoihsen o qeoV to sterewma kai diecwrisen o qeoV ana meson tou udatoV o hn upokatw tou sterewmatoV kai ana meson tou udatoV tou epanw tou sterewmatoV (Gênesis 1, 7)

 • kai ekalesen o qeoV to sterewma ouranon kai eiden o qeoV oti kalon kai egeneto espera kai egeneto prwi hmera deutera (Gênesis 1, 8)

 • kai eipen o qeoV exagagetw ta udata erpeta yucwn zwswn kai peteina petomena epi thV ghV kata to sterewma tou ouranou kai egeneto outwV (Gênesis 1, 20)

 • dounai hmin trofhn kai doxasai to ieron tou kuriou hmwn kai egeirai thn erhmon siwn dounai hmin sterewma en th ioudaia kai ierousalhm (Esdras 8, 78)

 • kai egrayen esqhr h basilissa qugathr aminadab kai mardocaioV o ioudaioV osa epoihsan to te sterewma thV epistolhV twn frourai (Ester 9, 29)

 • kurioV sterewma mou kai katafugh mou kai rusthV mou o qeoV mou bohqoV mou kai elpiw ep' auton uperaspisthV mou kai keraV swthriaV mou antilhmptwr mou (Salmos 17, 3)

 • oi ouranoi dihgountai doxan qeou poihsin de ceirwn autou anaggellei to sterewma (Salmos 18, 2)

 • genou moi eiV qeon uperaspisthn kai eiV topon ocuron tou swsai me oti sterewma mou kai katafugh mou ei su (Salmos 70, 3)

 • oti ouk estin ananeusiV tw qanatw autwn kai sterewma en th mastigi autwn (Salmos 72, 4)

 • kai eiden ioudaV oti bakcidhV kai to sterewma thV parembolhV en toiV dexioiV kai sunhlqon autw panteV oi euyucoi th kardia (I Macabeus 9, 14)

 • gauriama uyouV sterewma kaqariothtoV eidoV ouranou en oramati doxhV (Eclesiástico 43, 1)


“Nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar.” São Padre Pio de Pietrelcina