1. Nakon toga bijaše židovski blagdan pa Isus uziðe u Jeruzalem.

2. U Jeruzalemu se kod Ovèjih vrata nalazi kupalište koje se hebrejski zove Bethzatha, a ima pet trijemova.

3. U njima je ležalo mnoštvo bolesnika - slijepih, hromih, uzetih:èekali su da izbije voda..

4. Anðeo bi Gospodnji, naime, silazio od vremena do vremena u ribnjak i pokrenuo vodu: tko bi prvi ušao pošto je voda izbila, ozdravio bi makar bolovao od bilo kakve bolesti.

5. Bijaše ondje neki èovjek koji je trpio od svoje bolesti trideset i osam godina.

6. Kad ga Isus opazi gdje leži i kada dozna da je veæ dugo u tome stanju, kaže mu: "Želiš li ozdraviti?"

7. Odgovori mu bolesnik: "Gospodine, nikoga nemam tko bi me uronio u kupalište kad se voda uzbiba. Dok ja stignem, drugi veæ prije mene siðe."

8. Kaže mu Isus: "Ustani, uzmi svoju postelju i hodi!"

9. Èovjek odmah ozdravi, uzme svoju postelju i prohoda. Toga dana bijaše subota.

10. Židovi su stoga govorili ozdravljenomu: "Subota je! Ne smiješ nositi postelju svoju!"

11. On im odvrati: "Onaj koji me ozdravi reèe mi: 'Uzmi svoju postelju i hodi!'"

12. Upitaše ga dakle: "Tko je taj èovjek koji ti je rekao: 'Uzmi i hodi?'"

13. No ozdravljenik nije znao tko je taj jer je Isus nestao u mnoštvu što se ondje nalazilo.

14. Nakon toga naðe ga Isus u Hramu i reèe mu: "Eto, ozdravio si! Više ne griješi da te što gore ne snaðe!"

15. Èovjek ode i javi Židovima da je Isus onaj koji ga je ozdravio.

16. Zbog toga su Židovi poèeli Isusa napadati što to radi subotom.

17. Isus im odgovori: "Otac moj sve do sada radi pa i ja radim."

18. Zbog toga su Židovi još više gledali da ga ubiju jer je ne samo kršio subotu nego i Boga nazivao Ocem svojim izjednaèujuæi sebe s Bogom.

19. Isus nato odvrati: "Zaista, zaista, kažem vam: Sin ne može sam od sebe èiniti ništa, doli što vidi da èini Otac; što on èini, to jednako i Sin èini.

20. Jer Otac Ljubi Sina i pokazuje mu sve što sam èini. Pokazat æe mu i veæa djela od ovih te æete se èudom èuditi.

21. Uistinu, kao što Otac uskrisuje mrtve i oživljava tako i Sin oživljava koje hoæe.

22. Otac doista ne sudi nikomu: sav je sud predao Sinu

23. da svi èaste Sina kao što èaste Oca. Tko ne èasti Sina, ne èasti ni Oca koji ga posla."

24. "Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju rijeè i vjeruje onomu koji me posla, ima život vjeèni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.

25. Zaista, zaista, kažem vam: dolazi èas - sada je! - kad æe mrtvi èuti glas Sina Božjega i koji èuju, živjet æe.

26. Doista, kao što Otac ima život u sebi tako je i Sinu dao da ima život u sebi;

27. i ovlasti ga da sudi jer je Sin Èovjeèji.

28. Ne èudite se tome jer dolazi èas kad æe svi koji su u grobovima, èuti njegov glas.

29. I iziæi æe: koji su dobro èinili - na uskrsnuæe života, a koji su radili zlo - na uskrsnuæe osude.

30. Ja sam od sebe ne mogu uèiniti ništa: kako èujem, sudim, i sud je moj pravedan jer ne tražim svoje volje, nego volju onoga koji me posla."

31. "Ako ja svjedoèim sam za sebe, svjedoèanstvo moje nije istinito.

32. Drugi svjedoèi za mene i znam: istinito je svjedoèanstvo kojim on svjedoèi za mene.

33. Vi ste poslali k Ivanu i on je posvjedoèio za istinu.

34. Ja ne primam svjedoèanstva od èovjeka, veæ govorim to da se vi spasite.

35. On bijaše svjetiljka što gori i svijetli, a vi se htjedoste samo za èas naslaðivati njegovom svjetlosti.

36. Ali ja imam svjedoèanstvo veæe od Ivanova: djela koja mi je dao izvršiti Otac, upravo ta djela koja èinim, svjedoèe za mene - da me poslao Otac.

37. Pa i Otac koji me posla sam je svjedoèio za mene. Niti ste glasa njegova ikada èuli niti ste lica njegova ikada vidjeli,

38. a ni rijeè njegova ne prebiva u vama jer ne vjerujete onomu kojega on posla.

39. Vi istražujete Pisma jer mislite po njima imati život vjeèni. I ona svjedoèe za mene,

40. a vi ipak neæete da doðete k meni da život imate.

41. Slave od ljudi ne tražim,

42. ali vas dobro upoznah: ljubavi Božje nemate u sebi.

43. Ja sam došao u ime Oca svoga i vi me ne primate. Doðe li tko drugi u svoje ime, njega æete primiti.

44. Ta kako biste vi vjerovali kad tražite slavu jedni od drugih, a slave od Boga jedinoga ne tražite!

45. Ne mislite da æu vas ja tužiti Ocu. Vaš je tužitelj Mojsije u koga se uzdate.

46. Uistinu, kad biste vjerovali Mojsiju, i meni biste vjerovali: ta o meni je on pisao.

47. Ali ako njegovim pismima ne vjerujete, kako da mojim rijeèima vjerujete?"

“A mulher forte é a que tem temor de Deus, a que mesmo à custa de sacrifício faz a vontade de Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina