1. Potom mi pokaza Jošuu, velikog sveæenika, koji stajaše pred anðelom Jahvinim, i Satana, koji mu stajaše zdesna da ga tuži.

2. Anðeo Jahvin reèe Satanu: "Suzbio te Jahve, Satane! Suzbio te Jahve koji izabra Jeruzalem! Nije li on glavnja iz ognja izvuèena?"

3. A Jošua bijaše obuèen u prljave haljine dok stajaše pred anðelom Jahvinim.

4. Anðeo se obrati onima koji pred njim stajahu i reèe im: "Skinite s njega te prljave haljine!" I reèe mu: "Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!"

5. I nastavi: "Stavite mu èist povez oko glave!" Oni mu staviše èist povez oko glave i odjenuše ga u dragocjene haljine u nazoènosti anðelovoj.

6. I anðeo Jahvin upozori Jošuu:

7. "Ovako govori Jahve nad Vojskama: 'Ako budeš mojim putovima hodio i mojih se pridržavao naredaba, ti æeš biti upravitelj u Domu mojemu, èuvat æeš moja predvorja i dat æu ti pristup meðu one koji ondje stoje.

8. Poslušaj, dakle, Jošua, veliki sveæenièe, ti i drugovi tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja æu dovesti Izdanak, Slugu svojega, i uklonit æu opaèinu ove zemlje u jedan dan.

9. Jer evo kamena koji stavljam pred Jošuu: na tom je kamenu sedam oèiju i u nj æu urezati natpis' - rijeè je Jahve nad Vojskama.

10. 'U dan onaj' - rijeè je Jahve nad Vojskama - 'pozivat æete jedan drugoga pod lozu i pod smokvu.'"

“Não há nada mais inaceitável do que uma mulher caprichosa, frívola e arrogante, especialmente se é casada. Uma esposa cristã deve ser uma mulher de profunda piedade em relação a Deus, um anjo de paz na família, digna e agradável em relação ao próximo.” São Padre Pio de Pietrelcina