Gefunden 87 Ergebnisse für: Abraham

 • i neæeš se više zvati Abram - veæ Abraham æe ti ime biti, jer naroda mnogih ocem ja te postavljam. (Knjiga Postanka 17, 5)

 • Abraham pade nièice pa se nasmija i reèe u sebi: "Onome komu je stotinu godina, zar se može roditi dijete? Zar æe Sara u devedesetoj rod raðati!" (Knjiga Postanka 17, 17)

 • Abraham reèe Bogu: "Neka tvojom milošæu Jišmael poživi!" (Knjiga Postanka 17, 18)

 • Uzme zatim Abraham svoga sina Jišmaela i sve robove koji su bili roðeni u njegovu domu i sve koje je kupio novcem - sve muške ukuæane - pa ih toga istog dana obreže, kako mu je Bog rekao. (Knjiga Postanka 17, 23)

 • Tako su toga istog dana bili obrezani Abraham i njegov sin Jišmael; (Knjiga Postanka 17, 26)

 • Abraham se požuri u šator k Sari pa joj reèe: "Brzo! Tri mjerice najboljeg brašna! Zamijesi i prevrtu ispeci!" (Knjiga Postanka 18, 6)

 • Zatim Abraham otrèa govedima, uhvati tele, mlado i debelo, i dade ga momku da ga brže zgotovi. (Knjiga Postanka 18, 7)

 • Abraham i Sara bijahu u odmakloj dobi, ostarjeli. U Sare bijaše prestalo što biva u žena. (Knjiga Postanka 18, 11)

 • Ljudi ustanu i krenu put Sodome. Abraham poðe s njima da ih isprati. (Knjiga Postanka 18, 16)

 • Odande ljudi krenu prema Sodomi, dok je Abraham još stajao pred Jahvom. (Knjiga Postanka 18, 22)

 • Nato se Abraham primaèe bliže i reèe: "Hoæeš li iskorijeniti i nevinoga s krivim? (Knjiga Postanka 18, 23)

 • "Ja se, evo, usuðujem govoriti Gospodinu", opet progovori Abraham. - "Ja, prah i pepeo! (Knjiga Postanka 18, 27)


“Quando o dia seguinte chegar, ele também será chamado de hoje e, então, você pensará nele. Tenha sempre muita confiança na Divina Providência.” São Padre Pio de Pietrelcina