Gefunden 42 Ergebnisse für: zavjese

 • Dužina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata, neka joj je širina èetiri lakta. Sve zavjese neka su iste mjere. (Knjiga Izlaska 26, 2)

 • Napravi petlje od ljubièaste vune pri rubu krajnje zavjese u sastavljenom komadu. (Knjiga Izlaska 26, 4)

 • Onda napravi pedeset kopèa od zlata. Zavjese zatim kopèama sastavi jednu s drugom. Tako æe Prebivalište biti jedna cjelina. (Knjiga Izlaska 26, 6)

 • Naèini zatim zavjese od kostrijeti za Šator povrh Prebivališta. Naèini ih jedanaest. (Knjiga Izlaska 26, 7)

 • Neka duljina svake zavjese bude trideset lakata, a širina svake zavjese èetiri lakta. Tih jedanaest zavjesa neka bude iste mjere. (Knjiga Izlaska 26, 8)

 • A kako æe zavjese od Šatora pretjecati, neka se polovina zavjesa što preostane spušta na zadnjem dijelu Prebivališta. (Knjiga Izlaska 26, 12)

 • "Napravi i dvorište Prebivališta. Na južnoj strani napravi zavjese od prepredenog lana, sto lakata u dužinu s te strane. (Knjiga Izlaska 27, 9)

 • Širini dvorišta sa zapadne strane trebat æe zavjese pedeset lakata duge, sa deset stupova i deset podnožja. (Knjiga Izlaska 27, 12)

 • Nadalje, zavjese s jedne strane vrata neka su petnaest lakata duge, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. (Knjiga Izlaska 27, 14)

 • A s druge strane neka su zavjese opet petnaest lakata, sa svoja tri stupa i njihova tri podnožja. (Knjiga Izlaska 27, 15)

 • Aron i njegovi sinovi neka ga postavljaju u Šator sastanka izvan zavjese što zaklanja Svjedoèanstvo da gori pred Jahvom od veèeri do jutra. Neka je to neopoziva naredba za izraelske naraštaje." (Knjiga Izlaska 27, 21)

 • Dužina je svake zavjese iznosila dvadeset osam lakata, a širina svake zavjese èetiri lakta. Sve su zavjese bile iste mjere. (Knjiga Izlaska 36, 9)


“Que Jesus o aperte sempre mais ao Seu divino coração. Que Ele o alivie no sofrimento e lhe dê o abraço final no Paraíso.” São Padre Pio de Pietrelcina