Gefunden 2916 Ergebnisse für: Auton

 • eipen de o qeoV tw abraam nai idou sarra h gunh sou texetai soi uion kai kaleseiV to onoma autou isaak kai sthsw thn diaqhkhn mou proV auton eiV diaqhkhn aiwnion kai tw spermati autou met' auton (Gênesis 17, 19)

 • peri de ismahl idou ephkousa sou idou euloghsa auton kai auxanw auton kai plhqunw auton sfodra dwdeka eqnh gennhsei kai dwsw auton eiV eqnoV mega (Gênesis 17, 20)

 • sunetelesen de lalwn proV auton kai anebh o qeoV apo abraam (Gênesis 17, 22)

 • eipen de proV auton pou sarra h gunh sou o de apokriqeiV eipen idou en th skhnh (Gênesis 18, 9)

 • hdein gar oti suntaxei toiV uioiV autou kai tw oikw autou met' auton kai fulaxousin taV odouV kuriou poiein dikaiosunhn kai krisin opwV an epagagh kurioV epi abraam panta osa elalhsen proV auton (Gênesis 18, 19)

 • kai proseqhken eti lalhsai proV auton kai eipen ean de eureqwsin ekei tessarakonta kai eipen ou mh apolesw eneken twn tessarakonta (Gênesis 18, 29)

 • kai katebiazeto autouV kai exeklinan proV auton kai eishlqon eiV thn oikian autou kai epoihsen autoiV poton kai azumouV epeyen autoiV kai efagon (Gênesis 19, 3)

 • kai exekalounto ton lwt kai elegon proV auton pou eisin oi andreV oi eiselqonteV proV se thn nukta exagage autouV proV hmaV ina suggenwmeqa autoiV (Gênesis 19, 5)

 • egeneto de th epaurion kai eipen h presbutera proV thn newteran idou ekoimhqhn ecqeV meta tou patroV hmwn potiswmen auton oinon kai thn nukta tauthn kai eiselqousa koimhqhti met' autou kai exanasthswmen ek tou patroV hmwn sperma (Gênesis 19, 34)

 • eipen de abraam peri sarraV thV gunaikoV autou oti adelfh mou estin efobhqh gar eipein oti gunh mou estin mhpote apokteinwsin auton oi andreV thV polewV di' authn apesteilen de abimelec basileuV gerarwn kai elaben thn sarran (Gênesis 20, 2)

 • kai ton uion de thV paidiskhV tauthV eiV eqnoV mega poihsw auton oti sperma son estin (Gênesis 21, 13)

 • anasthqi labe to paidion kai krathson th ceiri sou auto eiV gar eqnoV mega poihsw auton (Gênesis 21, 18)


“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina