Gefunden 2916 Ergebnisse für: Auton

 • espeiren de isaak en th gh ekeinh kai euren en tw eniautw ekeinw ekatosteuousan kriqhn euloghsen de auton kurioV (Gênesis 26, 12)

 • egeneto de autw kthnh probatwn kai kthnh bown kai gewrgia polla ezhlwsan de auton oi fulistiim (Gênesis 26, 14)

 • kai emacesanto oi poimeneV gerarwn meta twn poimenwn isaak faskonteV autwn einai to udwr kai ekalesen to onoma tou freatoV adikia hdikhsan gar auton (Gênesis 26, 20)

 • kai abimelec eporeuqh proV auton apo gerarwn kai ocozaq o numfagwgoV autou kai fikol o arcistrathgoV thV dunamewV autou (Gênesis 26, 26)

 • kai eisoiseiV tw patri sou kai fagetai opwV euloghsh se o pathr sou pro tou apoqanein auton (Gênesis 27, 10)

 • hggisen de iakwb proV isaak ton patera autou kai eyhlafhsen auton kai eipen h men fwnh fwnh iakwb ai de ceireV ceireV hsau (Gênesis 27, 22)

 • kai ouk epegnw auton hsan gar ai ceireV autou wV ai ceireV hsau tou adelfou autou daseiai kai huloghsen auton (Gênesis 27, 23)

 • kai eggisaV efilhsen auton kai wsfranqh thn osmhn twn imatiwn autou kai huloghsen auton kai eipen idou osmh tou uiou mou wV osmh agrou plhrouV on huloghsen kurioV (Gênesis 27, 27)

 • exesth de isaak ekstasin megalhn sfodra kai eipen tiV oun o qhreusaV moi qhran kai eisenegkaV moi kai efagon apo pantwn pro tou se elqein kai huloghsa auton kai euloghmenoV estw (Gênesis 27, 33)

 • apokriqeiV de isaak eipen tw hsau ei kurion auton epoihsa sou kai pantaV touV adelfouV autou epoihsa autou oiketaV sitw kai oinw esthrisa auton soi de ti poihsw teknon (Gênesis 27, 37)

 • kai enekotei hsau tw iakwb peri thV eulogiaV hV euloghsen auton o pathr autou eipen de hsau en th dianoia eggisatwsan ai hmerai tou penqouV tou patroV mou ina apokteinw iakwb ton adelfon mou (Gênesis 27, 41)

 • proskalesamenoV de isaak ton iakwb euloghsen auton kai eneteilato autw legwn ou lhmyh gunaika ek twn qugaterwn canaan (Gênesis 28, 1)


“O temor e a confiança devem dar as mãos e proceder como irmãos. Se nos damos conta de que temos muito temor devemos recorrer à confiança. Se confiamos excessivamente devemos ter um pouco de temor”. São Padre Pio de Pietrelcina