Gefunden 298 Ergebnisse für: Eipan

 • kai eipan deute oikodomhswmen eautoiV polin kai purgon ou h kefalh estai ewV tou ouranou kai poihswmen eautoiV onoma pro tou diasparhnai epi proswpou pashV thV ghV (Gênesis 11, 4)

 • kai lhmyomai arton kai fagesqe kai meta touto pareleusesqe eiV thn odon umwn ou eineken exeklinate proV ton paida umwn kai eipan outwV poihson kaqwV eirhkaV (Gênesis 18, 5)

 • kai eipen idou kurioi ekklinate eiV ton oikon tou paidoV umwn kai katalusate kai niyasqe touV podaV umwn kai orqrisanteV apeleusesqe eiV thn odon umwn eipan de ouci all' en th plateia katalusomen (Gênesis 19, 2)

 • eipan de aposta ekei eiV hlqeV paroikein mh kai krisin krinein nun oun se kakwsomen mallon h ekeinouV kai parebiazonto ton andra ton lwt sfodra kai hggisan suntriyai thn quran (Gênesis 19, 9)

 • eipan de oi andreV proV lwt estin tiV soi wde gambroi h uioi h qugatereV h ei tiV soi alloV estin en th polei exagage ek tou topou toutou (Gênesis 19, 12)

 • kai egeneto hnika exhgagon autouV exw kai eipan swzwn swze thn seautou yuchn mh peribleyhV eiV ta opisw mhde sthV en pash th pericwrw eiV to oroV swzou mhpote sumparalhmfqhV (Gênesis 19, 17)

 • kai pareqhken autoiV artouV fagein kai eipen ou mh fagw ewV tou lalhsai me ta rhmata mou kai eipan lalhson (Gênesis 24, 33)

 • apokriqeiV de laban kai baqouhl eipan para kuriou exhlqen to prostagma touto ou dunhsomeqa oun soi anteipein kakon kalw (Gênesis 24, 50)

 • eipan de oi adelfoi authV kai h mhthr meinatw h parqenoV meq' hmwn hmeraV wsei deka kai meta tauta apeleusetai (Gênesis 24, 55)

 • oi de eipan kaleswmen thn paida kai erwthswmen to stoma authV (Gênesis 24, 57)

 • kai ekalesan rebekkan kai eipan auth poreush meta tou anqrwpou toutou h de eipen poreusomai (Gênesis 24, 58)

 • kai euloghsan rebekkan thn adelfhn autwn kai eipan auth adelfh hmwn ei ginou eiV ciliadaV muriadwn kai klhronomhsatw to sperma sou taV poleiV twn upenantiwn (Gênesis 24, 60)


“Deus sempre nos dá o que é melhor para nós.” São Padre Pio de Pietrelcina