Gefunden 9504 Ergebnisse für: Twn

 • kai gar to umeteron aima twn yucwn umwn ekzhthsw ek ceiroV pantwn twn qhriwn ekzhthsw auto kai ek ceiroV anqrwpou adelfou ekzhthsw thn yuchn tou anqrwpou (Gênesis 9, 5)

 • kai pash yuch th zwsh meq' umwn apo ornewn kai apo kthnwn kai pasi toiV qhrioiV thV ghV osa meq' umwn apo pantwn twn exelqontwn ek thV kibwtou (Gênesis 9, 10)

 • treiV outoi eisin oi uioi nwe apo toutwn diesparhsan epi pasan thn ghn (Gênesis 9, 19)

 • kai labonteV shm kai iafeq to imation epeqento epi ta duo nwta autwn kai eporeuqhsan opisqofanwV kai sunekaluyan thn gumnwsin tou patroV autwn kai to proswpon autwn opisqofaneV kai thn gumnwsin tou patroV autwn ouk eidon (Gênesis 9, 23)

 • platunai o qeoV tw iafeq kai katoikhsatw en toiV oikoiV tou shm kai genhqhtw canaan paiV autwn (Gênesis 9, 27)

 • autai de ai geneseiV twn uiwn nwe shm cam iafeq kai egenhqhsan autoiV uioi meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 1)

 • ek toutwn afwrisqhsan nhsoi twn eqnwn en th gh autwn ekastoV kata glwssan en taiV fulaiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 5)

 • kai ton aradion kai ton samaraion kai ton amaqi kai meta touto diesparhsan ai fulai twn cananaiwn (Gênesis 10, 18)

 • kai egenonto ta oria twn cananaiwn apo sidwnoV ewV elqein eiV gerara kai gazan ewV elqein sodomwn kai gomorraV adama kai sebwim ewV lasa (Gênesis 10, 19)

 • outoi uioi cam en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 20)

 • kai tw shm egenhqh kai autw patri pantwn twn uiwn eber adelfw iafeq tou meizonoV (Gênesis 10, 21)

 • kai egeneto h katoikhsiV autwn apo massh ewV elqein eiV swfhra oroV anatolwn (Gênesis 10, 30)


“Seja paciente e espere com confiança o tempo do Senhor”. São Padre Pio de Pietrelcina