Gefunden 9504 Ergebnisse für: Twn

 • outoi uioi shm en taiV fulaiV autwn kata glwssaV autwn en taiV cwraiV autwn kai en toiV eqnesin autwn (Gênesis 10, 31)

 • autai ai fulai uiwn nwe kata geneseiV autwn kata ta eqnh autwn apo toutwn diesparhsan nhsoi twn eqnwn epi thV ghV meta ton kataklusmon (Gênesis 10, 32)

 • kai katebh kurioV idein thn polin kai ton purgon on wkodomhsan oi uioi twn anqrwpwn (Gênesis 11, 5)

 • kai eipen kurioV idou genoV en kai ceiloV en pantwn kai touto hrxanto poihsai kai nun ouk ekleiyei ex autwn panta osa an epiqwntai poiein (Gênesis 11, 6)

 • deute kai katabanteV sugcewmen ekei autwn thn glwssan ina mh akouswsin ekastoV thn fwnhn tou plhsion (Gênesis 11, 7)

 • kai autai ai geneseiV shm shm uioV ekaton etwn ote egennhsen ton arfaxad deuterou etouV meta ton kataklusmon (Gênesis 11, 10)

 • kai apeqanen arran enwpion qara tou patroV autou en th gh h egenhqh en th cwra twn caldaiwn (Gênesis 11, 28)

 • kai elaben qara ton abram uion autou kai ton lwt uion arran uion tou uiou autou kai thn saran thn numfhn autou gunaika abram tou uiou autou kai exhgagen autouV ek thV cwraV twn caldaiwn poreuqhnai eiV thn ghn canaan kai hlqen ewV carran kai katwkhsen ekei (Gênesis 11, 31)

 • kai eporeuqh abram kaqaper elalhsen autw kurioV kai wceto met' autou lwt abram de hn etwn ebdomhkonta pente ote exhlqen ek carran (Gênesis 12, 4)

 • kai elaben abram thn saran gunaika autou kai ton lwt uion tou adelfou autou kai panta ta uparconta autwn osa ekthsanto kai pasan yuchn hn ekthsanto en carran kai exhlqosan poreuqhnai eiV ghn canaan kai hlqon eiV ghn canaan (Gênesis 12, 5)

 • kai ouk ecwrei autouV h gh katoikein ama oti hn ta uparconta autwn polla kai ouk edunanto katoikein ama (Gênesis 13, 6)

 • kai egeneto mach ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou abram kai ana meson twn poimenwn twn kthnwn tou lwt oi de cananaioi kai oi ferezaioi tote katwkoun thn ghn (Gênesis 13, 7)


“Quanto mais se caminha na vida espiritual, mais se sente a paz que se apossa de nós.” São Padre Pio de Pietrelcina