Gefunden 9504 Ergebnisse für: Twn

 • eipen de abram tw lwt mh estw mach ana meson emou kai sou kai ana meson twn poimenwn mou kai ana meson twn poimenwn sou oti anqrwpoi adelfoi hmeiV esmen (Gênesis 13, 8)

 • abram de katwkhsen en gh canaan lwt de katwkhsen en polei twn pericwrwn kai eskhnwsen en sodomoiV (Gênesis 13, 12)

 • panteV outoi sunefwnhsan epi thn faragga thn alukhn auth h qalassa twn alwn (Gênesis 14, 3)

 • elabon de thn ippon pasan thn sodomwn kai gomorraV kai panta ta brwmata autwn kai aphlqon (Gênesis 14, 11)

 • paragenomenoV de twn anaswqentwn tiV aphggeilen abram tw perath autoV de katwkei proV th drui th mambrh o amoriV tou adelfou escwl kai adelfou aunan oi hsan sunwmotai tou abram (Gênesis 14, 13)

 • akousaV de abram oti hcmalwteutai lwt o adelfoV autou hriqmhsen touV idiouV oikogeneiV autou triakosiouV deka kai oktw kai katediwxen opisw autwn ewV dan (Gênesis 14, 14)

 • exhlqen de basileuV sodomwn eiV sunanthsin autw meta to anastreyai auton apo thV kophV tou codollogomor kai twn basilewn twn met' autou eiV thn koilada thn sauh touto hn to pedion basilewV (Gênesis 14, 17)

 • kai euloghtoV o qeoV o uyistoV oV paredwken touV ecqrouV sou upoceiriouV soi kai edwken autw dekathn apo pantwn (Gênesis 14, 20)

 • ei apo spartiou ewV sfairwthroV upodhmatoV lhmyomai apo pantwn twn swn ina mh eiphV oti egw eploutisa ton abram (Gênesis 14, 23)

 • plhn wn efagon oi neaniskoi kai thV meridoV twn andrwn twn sumporeuqentwn met' emou escwl aunan mambrh outoi lhmyontai merida (Gênesis 14, 24)

 • katebh de ornea epi ta swmata ta dicotomhmata autwn kai sunekaqisen autoiV abram (Gênesis 15, 11)

 • tetarth de genea apostrafhsontai wde oupw gar anapeplhrwntai ai amartiai twn amorraiwn ewV tou nun (Gênesis 15, 16)


“No juízo final daremos contas a Deus até de uma palavra inútil que tenhamos dito.” São Padre Pio de Pietrelcina